פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק י

י   ואיש היה בקיסריה ושמו קרניליוס שר-מאה מן-הגדוד הנקרא האיטלקי: 2 והוא חסיד וירא אלהים עם-כל-בני ביתו ועשה צדקות הרבה לעם ומתפלל תמיד לאלהים: 3 ויהי היום כשעה התשיעית ליום והנה מלאך אלהים בא אליו במחזה ויאמר קרניליוס: 4 ויבט אליו ויירא ויאמר מה-זה אדני ויאמר אליו תפלותיך וצדקותיך עלו לזכרון לפני האלהים: 5 ועתה שלח-לך אנשים אל-יפו והבא אליך את-שמעון המכנה פטרוס: 6 הוא מתגורר עם-בורסי אחד שמעון שמו אשר ביתו על-יד הים הוא יאמר לך את-אשר עליך לעשות: 7 וילך-לו המלאך הדבר אל-קרניליוס ויקרא אל-שנים מעבדי ביתו ואל-איש מלחמה אחד ירא אלהים מן-העמדים תמיד לפניו לשרתו: 8 ויספר להם את כל הדברים וישלחם אל-יפו: 9 ויהי ממחרת והמה הלכים בדרך וקרבים לעיר ויעל פטרוס על-הגג להתפלל כשעה הששית: 10 והוא רעב ויתאו לטעם-לחם ובהכינם לו נפלה עליו תרדמה: 11 וירא את השמים נפתחים והנה-כלי ירד אליו כדמות מטפחת-בד גדולה ויורד קשור בארבע כנפותיו על-הארץ: 12 ובתוכו מכל-בהמת הארץ וחיה ורמש ועוף השמים: 13 ויהי-קול אליו לאמר קום פטרוס טבח ואכל: 14 ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל-פגול וטמא: 15 ויהי-עוד קול אליו פעם שנית לאמר את-אשר טהר האלהים אתה אל-תטמאנו: 16 וכן היה שלש פעמים והכלי שב והעלה השמימה: 17 ויהי בהתפעם רוח פטרוס על-המראה אשר ראה והנה האנשים השלוחים מאת קרניליוס שאלו לבית שמעון ויעמדו על-הפתח: 18 ויקראו וידרשו היש מתגורר שם שמעון המכנה פטרוס: 19 ופטרוס עודנו חשב עם-לבבו על-המראה והרוח אמר אליו הנה שלשה אנשים מבקשים אותך: 20 לכן קום רד ולכה-נא אתם ואל-תחשב חשבנות רבים כי אנכי שלחתים: 21 וירד פטרוס אל-האנשים (הנשלחים אליו מאת קרניליוס) ויאמר אנכי האיש אשר אתם מבקשים למה-זה באתם הנה: 22 ויאמרו קרניליוס שר-מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם-טוב בכל-עם היהודים צוה על-פי מלאך קדוש לקרא לך אל-ביתו ולשמע דברים מפיך: 23 ויקרא אתם אליו ויאספם הביתה ויהי ממחרת ויצא פטרוס אתם ומקצת האחים אשר ביפו הלכו עמו: 24 ולמחרתו באו אל-קיסריה וקרניליוס מחכה להם ועמו בני משפחתו וקרוביו ומידעיו הנקהלים אליו: 25 ויהי כבוא פטרוס ויצא קרניליוס לקראתו ויפל לרגליו וישתחו: 26 ויקם אותו פטרוס ויאמר קום כי גם-אני אנוש אנכי: 27 וידבר אתו ויבא הביתה וימצא רבים נאספים שמה: 28 ויאמר אליהם אתם ידעתם כי-אסור הוא לאיש יהודי להלות ולקרב אל-נכרי ואתי הורה אלהים לבלתי אמר חל או-טמא על-כל-אדם: 29 ובעבור זאת כאשר נקראתי לא נמנעתי מהלך ועתה אשאלכם על-מה-זה קראתם לי: 30 ויאמר קרניליוס זה ארבעה ימים הייתי צם עד-השעה הזאת ובשעה התשיעית התפללתי בתוך ביתי והנה-איש נצב לפני בלבוש זהר: 31 ויאמר קרניליוס נשמעה תפלתך וצדקותיך היו לזכרון לפני האלהים: 32 ועתה שלח אל-יפו וקרא אליך את-שמעון המכנה פטרוס מתגורר הוא בבית שמעון הבורסי על-הים (אשר בבואו ידבר-לך): 33 ואמהר ואשלח אליך ואתה היטבת לעשות אשר-באת אלי והננו כלנו פה לפני האלהים לשמע את-כל-אשר צוית ביהוה: 34 ויפתח פטרוס את-פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים: 35 כי אם-בכל-עם ועם הירא אותו ועשה צדק רצוי הוא לפניו: 36 וישלח את-דברו לבני ישראל ויבשר את-השלום על-ידי ישוע המשיח והוא אדון הכל: 37 אתם ידעתם את-הדבר הנעשה בכל-יהודה החל מן-הגליל אחרי הטבילה אשר-קרא אתה יוחנן: 38 את אשר-משח האלהים את-ישוע הנצרי ברוח הקדש ובגבורה ויעבר בארץ עשה חסד ורפא את-כל-הנכבשים תחת יד השטן כי האלהים היה עמו: 39 ואנחנו עדים על-כל-אשר עשה בארץ היהודים ובירושלים ואשר המתהו בהוקיעם אתו על-העץ: 40 אותו הקים האלהים ביום השלישי ויתנהו להראות בגלוי: 41 לא לכל-העם כי אם-לנו העדים אשר האלהים בחר בהם מראש אשר אכלנו ושתינו אתו אחרי קומו מן-המתים: 42 ויצו אתנו להשמיע לעם ולהעיד כי אתו שם האלהים לשופט החיים והמתים: 43 ועליו כל-הנביאים מעידים כי יקבלו סליחת החטאים בשמו כל-המאמינים בו: 44 ופטרוס עודנו מדבר הדברים האלה ורוח הקדש צלחה על כל-השמעים את-הדבר: 45 והמאמינים המולים אשר באו את-פטרוס תמהו כי-מתנת רוח הקדש נשפכה גם על-הגוים: 46 כי שמעו אתם ממללים בלשנות ומגדלים את-האלהים: 47 ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את-המים מטבל את-אלה אשר קבלו את-רוח הקדש גם-הם כמנו: 48 ויצו בשם האדון לטבל אתם ויבקשו ממנו לשבת אתם ימים אחדים:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה