פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יא

יא   וישמעו השליחים והאחים אשר ביהודה כי-קבלו גם-הגוים את-דבר האלהים: 2 ויהי כאשר עלה פטרוס ירושלים ויריבו עמו המולים לאמר: 3 אל-אנשים אשר-להם ערלה באת ותאכל אתם לחם: 4 ויחל פטרוס ויספר להם כסדר את-אשר קרהו לאמר: 5 מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה-כלי כדמות מטפחת-בד גדולה יורד מן-השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי: 6 והסתכלתי בה ואבין וארא את-בהמת הארץ ואת-החיה ורמש האדמה ועוף השמים: 7 ואשמע גם-קול מדבר אלי קום פטרוס טבח ואכל: 8 ואמר חלילה לי אדני כי כל-פגול וטמא לא-בא בפי-מעולם: 9 ויענני הקול שנית מן-השמים ויאמר את-אשר טהר האלהים אתה אל-תטמאנו: 10 וכן היה שלש פעמים והכל שב והעלה השמימה: 11 והנה כרגע שלשה אנשים עמדים על פתח הבית אשר אנכי שם והמה שלוחים אלי מקיסריה: 12 ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו אתי גם-ששת האחים האלה ונבוא אל-בית האיש: 13 ויגד-לנו את אשר-ראה המלאך נצב בביתו ואמר אליו שלח אל-יפו אנשים וקרא אליך את-שמעון המכנה פטרוס: 14 והוא ידבר אליך דברים אשר תושע בהם אתה וכל-ביתך: 15 וכאשר החילותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחילה: 16 ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש: 17 ועתה אם-מתנה אחת נתן האלהים להם ולנו המאמינים באדון ישוע המשיח מי אנכי כי אעצר לאלהים: 18 ויהי כשמעם זאת ויחרישו ויהללו את-האלהים ויאמרו אכן גם-לגוים נתן האלהים התשובה לחיים: 19 והנפוצים מפני הצרה אשר היתה על-אודת אסטפנוס הלכו ובאו עד-פינוקיא וקיפרוס ואנטיוכיא ולא דברו את-הדבר כי אם-אל-היהודים לבדם: 20 ויהי בתוכם אנשי קיפרוס וקוריני אשר באו אל-אנטיוכיא וידברו גם-אל-היונים ויבשרו אתם את-האדון ישוע: 21 ותהי עמהם יד-יהוה ורבים האמינו וישובו אל-האדון: 22 וישמע הדבר באזני הקהילה אשר בירושלים וישלחו את-בר-נבא אל-אנטיוכיא: 23 ויבא שמה וישמח כראתו את-חסד האלהים ויזהר את-כלם לדבקה באדון בלב נכון: 24 כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב: 25 וילך בר-נבא משם אל-טרסוס לבקש את-שאול וימצא אתו ויביאהו אל-אנטיוכיא: 26 ויהיו ישבים יחד בקהילה שנה תמימה ומלמדים עם רב אז הוחל באנטיוכיא לקרא את-התלמידים בשם משיחיים: 27 ויהי בימים ההם וירדו נביאים מירושלים אל-אנטיוכיא: 28 ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על-פי הרוח כי רעב גדול יבוא על-כל-ישבי תבל ויהי-כן בימי קלודיוס: 29 ויועצו התלמידים לשלח איש איש כאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה: 30 וכן גם-עשו וישלחו אל-הזקנים על-ידי בר-נבא ושאול:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה