פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יג

יג   ואנשים נביאים ומלמדים היו בקהילה אשר באנטיוכיא בר-נבא ושמעון הנקרא ניגר ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גדל עם-הורדוס שר-הרבע ושאול: 2 ויהי בשרתם בשם יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר-נבא ואת-שאול למלאכה אשר קראתים לה: 3 ויצומו ויתפללו ויסמכו את-ידיהם עליהם וישלחום: 4 והמה השלוחים על-ידי רוח הקדש ירדו אל-סלוקיא ומשם באו באניה אל-קיפרוס: 5 ויבאו אל-עיר סלמיס ויגידו את-דבר האלהים בבתי הכנסיות אשר ליהודים ויהי להם גם-יוחנן למשרת: 6 ויעברו בכל-האי עד-פפוס וימצאו איש מכשף אחד נביא-שקר איש יהודי ושמו בר-ישוע: 7 אשר היה עם-סרגיוס פולוס שר המדינה איש נבון והוא קרא אליו את-בר-נבא ואת-שאול ויתאו לשמע את-דבר האלהים: 8 ויעמד לנגדם אלימא המכשף כי-זה פרוש שמו ויבקש להטות את-השר מן-האמונה: 9 ושאול הנקרא גם-פולוס מלא רוח הקדש ויסתכל בו: 10 ויאמר אתה המלא כל-מרמה וכל-עולה בן-בליעל ושונא כל-צדק הלא תחדל לסלף את-דרכי יהוה הישרים: 11 ועתה הנה יד-יהוה בך והיית עור ולא תראה את-השמש עד-עת מועד ותפל עליו פתאם אפלה וחשכה ויפן הנה והנה ויבקש איש להוליכו בידו: 12 והשר כאשר ראה את-אשר נעשה האמין וישתומם על-תורת האדון: 13 ויצאו פולוס והאנשים אשר אתו מפפוס וירדו באניה ויבאו אל-פרגי אשר בפמפוליא ושם נפרד יוחנן מעליהם וישב ירושלים: 14 והמה נסעו מפרגי ויבאו אל-אנטיוכיא אשר בפיסדיא ויבאו אל-בית הכנסת ביום השבת וישבו: 15 ויהי אחר קריאת התורה והנביאים וישלחו אליהם ראשי הכנסת לאמר אנשים אחים אם-יש לכם דבר-מוסר לעם דברו: 16 ויקם פולוס וינף ידו ויאמר אנשי ישראל ויראי אלהים שמעו: 17 אלהי העם הזה אלהי ישראל בחר באבותינו וירומם את-העם בהיותם גרים בארץ מצרים ובזרוע רמה הוציאם משם: 18 וישא אתם ויכלכלם במדבר כארבעים שנה: 19 וישמד שבעה גוים בארץ כנען ויחלק את-ארצם להם לנחלה: 20 ואחרי-כן נתן להם שפטים כארבע מאות וחמשים שנה עד-ימי שמואל הנביא: 21 וישאלו מלך ויתן להם אלהים את-שאול בן-קיש איש משבט בנימן ארבעים שנה: 22 וכהסירו אותו ויקם את-דוד למלך עליהם אשר גם-העיד עליו לאמר מצאתי דוד את-בן-ישי איש כלבבי והוא יעשה את-כל-חפצי: 23 ומזרעו הקים האלהים כפי ההבטחה גואל לישראל את-ישוע: 24 אשר לפני בואו קדם יוחנן לקרא את-טבילת התשובה אל-כל-עם ישראל: 25 ויהי ככלות יוחנן את-מרוצתו ויאמר למי תחשבוני לא אני הוא כי הנה הוא-בא אחרי ואני נקלתי מהתיר את-נעלי רגליו: 26 אנשים אחים בני משפחת אברהם ויראי אלהים אשר בקרבכם לכם שלוח דבר הישועה הזאת: 27 כי-ישבי ירושלים וראשיהם יען אשר לא הכירהו מלאו במשפטם אשר שפטהו את-דברי הנביאים הנקראים בכל-שבת: 28 ואף כי-לא מצאו-בו משפט-מות שאלו מאת פילטוס להמיתו: 29 וכאשר השלימו את-כל-הדברים הכתובים עליו הורידו אותו מן-העץ ויניחהו בקבר: 30 אבל האלהים הקימו מן-המתים: 31 וירא ימים רבים אל-העלים אתו מן-הגליל ירושלימה והמה עתה עדיו אל-העם: 32 וגם אנחנו מבשרים אתכם את-בשורת ההבטחה אשר היתה לאבותינו כי אתה קים האלהים לבנינו בהקימו את-ישוע: 33 ככתוב במזמור השני בני אתה אני היום ילדתיך: 34 ועל-הקימו אתו מן-המתים לבלתי שוב עוד לשחת כה אמר אתן לכם חסדי דוד הנאמנים: 35 על-כן אמר גם-במקום אחר לא-תתן חסידך לראות שחת: 36 כי דוד בדורו שרת את-עצת האלהים ויגוע ויאסף אל-אבותיו וירא את-השחת: 37 ואשר האלהים הקים אותו הוא לא-ראה השחת: 38 לכן אנשים אחים יודע לכם כי על-ידי-זה תקרא לכם סליחת החטאים: 39 וכל-המאמין יצדק בו לכל אשר לא-יכלתם להצטדק ממנו בתורת משה: 40 לכן השמרו לכם פן-יבוא עליכם הנאמר בנביאים: 41 ראו בגדים והתמהו ושמו כי-פעל פעל אני בימיכם פעל אשר לא תאמינו כי-יספר לכם: 42 ויהי בצאתם (מבית הכנסת) ויבקשו מהם לדבר אליהם את-הדברים האלה בשבת הבאה: 43 ובהפרד הקהל איש מרעהו רבים מן-היהודים ומגרי הצדק הלכו אחרי פולוס ובר-נבא והמה דברו על-לבם ויזהירום לעמד בחסד האלהים: 44 ובשבת השנית נקהלה כמעט כל-העיר לשמע את-דבר יהוה: 45 ויהי כראות היהודים את-המון העם וימלאו קנאה ויכחישו את-דברי פולוס הכחש וגדף: 46 אז יענו פולוס ובר-נבא בפניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם את-דבר האלהים בראשונה ועתה אחרי אשר-מאסתם אותו ודנתם על עצמכם שאינכם זכאים לחיי עולם לכן הננו פנים אל-הגוים: 47 כי כן אמר לנו יהוה נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד-קצה הארץ: 48 וישמעו הגוים וישמחו ויהללו את-דבר יהוה ויאמינו כל אשר היו מזמנים לחיי עולם: 49 ויפרץ דבר-יהוה בכל-המקום: 50 והיהודים הסיתו את-הנשים החסידות והיקרות ואת-אצילי העיר ויעוררו רדיפה על-פולוס ובר-נבא ויגרשום מגבולם: 51 והמה נערו עליהם את-העפר מעל רגליהם וילכו לאיקניון: 52 והתלמידים מלאו שמחה ורוח הקדש:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה