פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יד

יד   ויהי באיקניון ויבאו יחדו אל-בית הכנסת אשר ליהודים וידברו-שם עד כי-האמין המון רב מן-היהודים ומן-היונים: 2 והיהודים אשר לא האמינו עוררו והכעיסו את-נפשות הגוים על-האחים: 3 וישבו-שם ימים רבים וילמדו ומעזם יהוה המעיד על-דבר חסדו בעשותו על-ידם אתות ומופתים: 4 ויחלק המון העיר לחצי חצים היה אחרי היהודים וחצים אחרי השליחים: 5 ויהי כי רגשו הגוים והיהודים המה וראשיהם להתעלל בהם ולסקלם: 6 ויודע להם וימלטו לערי לוקוניא אל-לוסטרא ודרבי וסביבותן: 7 ויבשרו-שם הבשורה: 8 ואיש נכה רגלים בלוסטרא ישב תחתיו פסח מבטן אמו ולא הלך מימיו: 9 וישמע את-פולוס מדבר והוא הסתכל בו וירא כי-אמונה בו להושע: 10 ויאמר בקול גדול עמד הכן על-רגליך וידלג ויתהלך: 11 והמון העם ראו את אשר עשה פולוס וישאו את-קולם וידברו בלשון לוקונית לאמר האלהים ירדו אלינו בדמות אנשים: 12 ויקראו לבר-נבא יפיטר ולפולוס קראו הרמיס באשר הוא ראש המדברים: 13 וכהן בית-יפיטר לפני העיר בא השערה בשורים ובעטרות ויחפץ לזבח הוא והמון העם: 14 ויהי כשמע זאת השליחים פולוס ובר נבא ויקרעו את-בגדיהם וירוצו אל-תוך-העם: 15 ויצעקו ויאמרו אנשים למה תעשו כזאת גם-אנחנו בני-אדם חלשים כמוכם ונבשרה אתכם למען תשובו מן-הבליכם אלה אל-אלהים חיים אשר עשה את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-כל-אשר-בם: 16 ואשר בדרות קדם הניח לכל-הגוים ללכת בדרכיהם: 17 וגם לא-חדל להעיד על-עצמו וייטב לנו בתתו מטר מן-השמים ועתות שבע וימלא לבותינו מזון וששון: 18 ואף בדברים האלה ברב עמל מנעו את-העם מזבח להם: 19 ויבאו שמה יהודים מן-אנטיוכיא ומן-איקניון ויסיתו את-העם וירגמו את-פולוס באבנים ויסחבהו חוצה לעיר כי חשבהו למת: 20 ויסבו אתו התלמידים ויקם ויבא העירה וממחרת יצא אל-דרבי הוא ובר-נבא: 21 ויבשרו את-הבשורה בעיר ההיא ואחרי העמידם תלמידים הרבה שבו אל-לוסטרא ואיקניון ואנטיוכיא: 22 ויחזקו את-לב התלמידים ויזהירו אתם לעמד באמונה וכי רק-בצרות רבות בוא נבוא אל-מלכות האלהים: 23 ויבחרו להם זקנים בכל-קהלה וקהלה ויתפללו ויצומו ויפקידום ביד האדון אשר האמינו בו: 24 ויעברו בפיסדיא ויבאו אל-פמפוליא: 25 וישמיעו את-דבר יהוה בפרגי וירדו אל-אטליא: 26 ומשם באו באניה אל-אנטיוכיא אשר נמסרו-שם לחסד אלהים על-המלאכה אשר כלו אתה: 27 ויבאו ויקהילו את-העדה ויגידו את כל-אשר עשה אתם האלהים ואת אשר-פתח לגוים פתח האמונה: 28 וישבו שם עם-התלמידים ימים לא מעט:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה