פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק טו

טו   וירדו אנשים מיהודה והם מורים את-האחים לאמר אם-לא תמולו כדת משה לא תושעון: 2 ויהי ריב ומחלקת רבה לפולוס ולבר-נבא עמהם ויגזרו שיעלו פולוס ובר-נבא ואחרים מהם לירושלים אל-השליחים והזקנים על השאלה הזאת: 3 ותלוה אתם הקהלה ויעברו את-פינוקיא ואת-שמרון והם מספרים את-תשובת הגוים וישמחו כל-האחים שמחה גדולה: 4 ויהי כבאם ירושלים ויקבלו אתם הקהלה והשליחים והזקנים ויגידו להם את-אשר הגדיל האלהים לעשות עמהם: 5 ויקומו אנשים מאמינים מכת הפרושים ויאמרו למול אתם ולצותם לשמר את-תורת משה: 6 ויקהלו השליחים והזקנים לעין בדבר הזה: 7 ויהי ברבות המחלקת ויקם פטרוס ויאמר אליהם אנשים אחים אתם ידעתם כי מימים ראשונים בי בחר האלהים מכלנו לשמע הגוים מפי את-דבר הבשורה ויאמינו: 8 והאלהים ידע הלבבות העיד עליהם בתתו גם-להם את-רוח הקדש כאשר נתן לנו: 9 ולא הבדיל בינינו וביניהם כי טהר את-לבבם על-ידי האמונה: 10 ועתה מה-תנסו את-האלהים לשום על על-צוארי התלמידים אשר גם-אבותינו גם אנחנו לא יכלנו לשאת: 11 אבל מאמינים אנחנו כי בחסד ישוע המשיח אדנינו נושע כמוהם כמונו: 12 ויחרישו כל-הקהל וישמעו אל-בר-נבא ואל-פולוס מספרים את-האתות והמופתים אשר הרבה האלהים לעשות על-ידיהם בקרב הגוים: 13 ויכלו לדבר ויען יעקב ויאמר אנשים אחים שמעו אלי: 14 שמעון ספר את-אשר ראה האלהים בתחלה לקחת עם לשמו מבין הגוים: 15 ולזאת מסכימים דברי הנביאים ככתוב: 16 אחרי-כן אשוב ואקים את-סכת דויד הנפלת והרסותיה אקים ובניתיה: 17 למען ידרשו שארית אדם את-יהוה וכל-הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם-יהוה עשה כל-אלה: 18 נודעים לאלהים מעולם כל-מעשיו: 19 ועל-כן אני דן שלא להחמיר על-השבים מן-הגוים לאלהים: 20 רק לכתב אליהם אשר ירחקו מטמאות האלילים ומן-הזנות ומבשר הנחנק ומן-הדם: 21 כי מדרת עולם יש-למשה דרשים בכל-עיר ועיר ומדי שבת בשבתו יקרא בבתי כנסיות: 22 וייטב בעיני השליחים והזקנים ובעיני כל-הקהל לבחר מהם אנשים לשלח אתם אל-אנטיוכיא עם-פולוס ובר-נבא את-יהודה המכנה בר-שבא ואת-סילא אנשי-שם בתוך האחים: 23 ויכתבו וישלחו על-ידם לאמר אנחנו השליחים והזקנים והאחים שאלים שלום האחים אשר מן-הגוים באנטיוכיא ובסוריא ובקיליקיא: 24 יען וביען שמענו כי יצאו מאתנו מבלבלים אתכם ומקלקלים נפשתיכם בדברים (באמרם לכם להמול ולשמר את-התורה) אשר לא צוינו אותם: 25 לכן טוב בעיני כלנו יחדו לבחר אנשים לשלח אליכם עם בר-נבא ופולוס חביבינו: 26 בני אדם אשר מסרו נפשם על-שם אדנינו ישוע המשיח: 27 על-כן שלחנו את-יהודה ואת-סילא והמה יגידו זאת בפיהם: 28 כי טוב לפני רוח הקדש ולפנינו לבלתי שום עליכם משא אחר לבד מן הדברים הצריכים האלה: 29 אשר תרחקו מזבחי אלילים ומן-הדם ומבשר הנחנק ומן-הזנות אם-מאלה תשמרו את-נפשתיכם תיטיבו לעשות ושלום לכם: 30 והאנשים שלחו ויבאו אל-אנטיוכיא ויקהילו את-העם ויתנו להם את-האגרת: 31 ויקראו אתה וישמחו על-הנחמה: 32 ויהודה וסילא אשר גם-הם נביאים נחמו האחים בדברים רבים ויחזקום: 33 ויהיו שם ימים אחדים וישלחום האחים בשלום אל שלחיהם: 34 (וייטב בעיני סילא לשבת שם:) 35 ופולוס ובר-נבא ישבו באנטיוכיא וילמדו ויבשרו את-דבר יהוה המה וגם-רבים אחרים עמם: 36 ויהי מקץ ימים ויאמר פולוס אל-בר-נבא לכה ונשובה ונפקדה את-אחינו בכל-עיר ועיר אשר קראנו-שם את-דבר יהוה ונראה מה המה: 37 ובר-נבא יעץ לקחת אתם את-יוחנן המכנה מרקוס: 38 אך פולוס לא אבה לקחת אתם את-האיש אשר סר מעליהם בפמפוליא ולא-הלך אתם במלאכתם: 39 ויהי-רגז עד אשר נפרדו איש מאחיו ויקח בר-נבא את-מרקוס ויסע באניה אל-קיפרוס: 40 ופולוס בחר-לו את-סילא וימסרהו האחים אל-חסד יהוה ויצא: 41 ויעבר בסוריא ובקיליקיא ויחזק את-הקהלות:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה