פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק טז

טז   ויבא אל-דרבי ואל-לוסטרא והנה תלמיד אחד שם ושמו טימותיוס והוא בן-אשה יהודית מאמינה ואביו יוני: 2 ויהי-לו שם טוב בקרב האחים אשר בלוסתרא ובאיקניון: 3 בו בחר פולוס לצאת אתו ויקח וימל אתו למען היהודים אשר במקמות ההם כי כלם ידעו את-אביו כי יוני הוא: 4 ויעברו בערים וימסרו לשמר את-החקים אשר גזרו השליחים והזקנים בירושלים: 5 והקהילות התחזקו באמונה ותרבינה מיום אל-יום: 6 ויעברו בפרוגיא ובארץ גלטיא כי מנעם רוח הקדש מהשמיע את-הדבר באסיא: 7 וכבאם אל-מוסיא הואילו ללכת אל-ביתוניא ולא-הניח להם רוח ישוע: 8 ויחלפו את-מוסיא וירדו אל-טרואס: 9 וחזון נראה אל-פולוס בלילה והנה-איש מקדון נצב והוא מבקש ממנו לאמר עבר אל-מקדוניא ועזרנו: 10 וכראתו את-החזון ונבקש ללכת אל-מקדוניא כי ידענו כי האלהים קרא לנו ללכת שמה לבשר אתם הבשורה: 11 ונצא מן-טרואס ונרד באניה ונבא דרך ישרה אל-סמותרקיא וממחרת אל-נפוליס: 12 ומשם אל-פילפי היא הראשנה לערי הפלך של-מקדוניא וקלוניא היתה ונשב בעיר הזאת ימים אחדים: 13 וביום השבת יצאנו אל-מחוץ לעיר אל-יד הנהר אשר-שם מקום תפילה כמנהגם ונשב ונדבר אל-הנשים הנקהלות שמה: 14 ואשה יראת אלהים ושמה לודיא מכרת ארגמן מעיר תיאטירא שמעה ויפתח יהוה את-לבה להקשיב אל-דברי פולוס: 15 ותטבל היא ובני ביתה ותבקש ממנו לאמר אם-נאמנת לאדון אנכי בעיניכם באו-נא אל-ביתי ושבו-בו ותפצר בנו: 16 ויהי בלכתנו למקום התפלה ותפגע-בנו שפחה בעלת אוב והיא עשתה הון-רב לאדניה בקסמיה: 17 ותלך אחרי פולוס ואחרינו הלוך וקרוא לאמר האנשים האלה עבדי אל עליון והם מורים אתנו דרך הישועה: 18 וכן עשתה ימים רבים וירע בעיני פולוס הדבר הזה ויפן ויאמר אל-הרוח אנכי מצוך בשם ישוע המשיח לצאת ממנה ויצא בשעה ההיא: 19 ויראו אדניה כי אבדה תוחלת בצעם ויתפשו את-פולוס ואת-סילא ויסחבום אל-הרחוב לפני זקני העיר: 20 ויביאום אל-השרים ויאמרו האנשים האלה עכרים את-עירנו והם יהודים: 21 ומודיעים חקות אשר לא-נאוה לנו לקבלם ולעשתם כי רומיים אנחנו: 22 ויקם גם-העם עליהם והשרים קרעו את-בגדיהם מעליהם ויצוו להכותם בשוטים: 23 ויהי אחרי הכות אתם מכה רבה ויתנום במשמר ויצוו את-שומר האסורים לשמרם היטב: 24 והוא כאשר צוה כן עשה ויניחם בחדר המשמר הפנימי וישם את-רגליהם בסד: 25 ויהי כחצות הלילה ופולוס וסילא מתפללים ומזמרים לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם: 26 והנה רעש גדול פתאם ויזעו מוסדות בית הכלא ותפתחנה כל-הדלתות ומוסרות כלם נתקו: 27 ושומר האסורים נעור משנתו וירא והנה דלתות המשמר נפתחות וישלף חרבו ויבקש לאבד עצמו כי-אמר ברחו האסורים: 28 ויקרא פולוס בקול גדול לאמר אל-תעש לך רעה כי-הנה אנחנו כלנו: 29 וישאל נרות וידלג החדרה והוא מרעיד ויפל לרגלי פולוס וסילא: 30 ויוציאם ויאמר אדני מה אעשה ואושע: 31 ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך: 32 ויגידו-לו את-דבר יהוה ולכל אשר בביתו: 33 ויקחם בלילה בשעה ההיא וירחץ את-חבורתיהם ויטבל הוא וכל-אשר-לו: 34 ויעלם אל-ביתו ויערך שלחן לפניהם ויגל עם-כל-ביתו כי מאמין היה באלהים: 35 ובהית הבקר שלחו השרים את-השוטרים לאמר שלח את-האנשים ההם: 36 ויגד שמר האסורים לפולוס את-הדברים האלה לאמר שלחו השרים לפטר אתכם ועתה צאו ולכו בשלום: 37 ויאמר פולוס אליהם הכה הכונו נגד כל-העם בלא-דין ומשפט ואנחנו אנשים רומיים וישליכו אתנו במשמר ועתה בסתר יגרשונו אל-נא כי אם-יבאו המה ויוציאונו: 38 ויגידו השטרים לשרים את-הדברים האלה ויהי כשמעם כי-רומיים הם וייראו: 39 ויבאו ויחלו פניהם ויוציאום וישאלו מהם לצאת מן-העיר: 40 ויצאו מן-המשמר ויבאו אל-בית לודיא ויראו את-האחים ויזהירום וילכו לדרכם:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה