פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יז

יז   ויהי אחרי עברם באמפפוליס ובאפלוניא ויבאו אל-תסלוניקי ושם בית כנסת ליהודים: 2 ופולוס נכנס אליהם כמשפטו ושלש שבתות התוכח עמהם מן-המקראות: 3 פתוח והוכח להם כי-צריך היה שיענה המשיח ויקום מן-המתים והוא המשיח ישוע אשר אני מגיד לכם: 4 ויאמינו מקצתם ויספחו על-פולוס וסילא וגם-יראי אלהים מן-היונים לרב וגם-נשים חשובות לא-מעט: 5 ויקנאו הסוררים שביהודים ויקחו להם אנשי בליעל מן השוק ויקבצו המון ויהמו את-העיר ויסבו על-בית יסון ויבקשו להוציאם אל-העם: 6 ולא-מצאו אותם ויסחבו את-יסון ואנשים מן-האחים לפני ראשי העיר ויצעקו לאמר הנה המדיחים את-כל-ישבי תבל באו גם-הלום: 7 ויסון אסף אתם אל-ביתו והם כלם אינם עשים את-דתי קיסר באמרם יש-מלך אחר והוא ישוע: 8 ויחרידו את-העם ואת-ראשי העיר אשר שמעו את-זאת: 9 ויקחו ערבון מידי יסון ומידי הנשארים וישלחום: 10 והאחים מהרו להוליך את-פולוס ואת-סילא לילה לברואה ויבאו שמה וילכו לבית-הכנסת ליהודים: 11 והם היו נדיבי רוח מאנשי תסלוניקי ויקבלו את-הדבר בכל-לב ויחקרו בכתובים יום יום לדעת אם-כדברם כן הוא: 12 ויאמינו רבים מהם וגם מן-הנשים היוניות היקרות ומן-האנשים לא-מעט: 13 ויהי כאשר שמעו היהודים אשר מתסלוניקי כי-גם-בברואה פולוס משמיע את-דבר אלהים ויבאו ויעררו את-העם גם-שמה: 14 וימהרו האחים וישלחו את-פולוס ללכת עד-הים וסילא וטימותיוס נשארו שם: 15 והמלוים את-פולוס הוליכהו עד-אתינס ושם צוה אתם להגיד לסילא וטימותיוס כי יבאו אליו במהרה וילכו: 16 ויהי כאשר חכה להם פולוס באתינס וירא והנה העיר מלאה אלילים ותתחמץ רוחו בקרבו: 17 על-כן דבר בבית הכנסת עם-היהודים ועם-יראי אלהים ובשוק יום יום עם-הנקרים אליו: 18 וגם-מקצת הפילוסופים מתלמידי בית אפיקורוס ומתלמידי בית האסטוא התגרו בו ויש אשר אמרו מה-יאמר המפטפט הלז ואחרים אמרים כמדמה שהוא מגיד אלהי נכר כי-בשר אתם את-ישוע ואת התחיה: 19 ויאחזוהו ויביאהו אל-גבעת המשפט הנקראה בשם אריופגוס ויאמרו הנוכל לדעת מה התורה החדשה הזאת אשר אתה מלמד: 20 כי-דברים זרים אתה מביא באזנינו וחפצים אנחנו לדעת מה הם: 21 כי האתיניים כלם וגם הנכרים הגרים שם לא פנו כי אם-לספר חדשות או לשמע: 22 ויעמד פולוס בתוך הועד של השפטים ויאמר אנשי אתינס הנני ראה בכל כי יראי אלוהות אתם מאד: 23 כי אני עבר ומתבונן אל-עבדות אלהיכם והנה מזבח אחד כתוב עליו לאל הנעלם ועתה את-אשר עבדתם ואינכם ידעים אתו אני מגיד לכם: 24 האל אשר עשה את-העולם וכל אשר-בו לא ישכן בהיכלות מעשה ידים כי הוא אדון השמים והארץ: 25 גם-לא ישרתוהו ידי בני-אדם כאלו יצטרך לדבר כי הוא הנתן לכל חיים ונשמה וכל-דבר: 26 ויושב כל-עממי בני-אדם מדם אחד על-כל-פני האדמה ויצב זמנים קבועים וגבולות מושבם: 27 למען יבקשו את-האלהים אולי ימששהו וימצאהו אף כי-איננו רחוק מכל-אחד ממנו: 28 כי-בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם במשורריכם יש אמרים כי-ילידיו אנחנו: 29 והנה בהיותנו ילידי האלהים לא-נכון לנו לחשב שהאלהות דומה לזהב או לכסף או לאבן מעשה חרש ומחשבת בני אדם: 30 לכן עתה אחרי עבר אלהים על-דרות הסכלות מצוה הוא את-כל-בני האדם בכל-אפסי-ארץ לשוב אליו: 31 יען אשר קבע-יום לשפט תבל בצדק על-ידי איש אשר הפקידו ויתן אות להאמין לכלם בהקימו אתו מן-המתים: 32 וכאשר שמעו תחית מתים אלה הלעיגו לו ואלה אמרו לדבר הזה נשמעך זמן אחר: 33 ובכן יצא פולוס מתוכם: 34 ומקצתם דבקו בו ויאמינו ובהם דיונוסיוס מן-השפטים של-אריופגוס ואשה אחת דמריס שמה ועוד אחרים עמהם:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה