פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יח

יח   ויהי אחר הדברים האלה ויצא פולוס מאתינס ויבא אל-קורנתוס: 2 וימצא יהודי אחד מולדתו פונטוס ושמו עקילס אשר בא מקרוב מן-איטליא הוא ופריסקלה אשתו מפני אשר צוה קלודיוס את-כל-היהודים לסור מעיר רומי: 3 ויגש אליהם כי בני אמנות אחת הם וישב אתם ויעש במלאכה ואמנותם עשים יריעות אהלים: 4 וידבר בבית הכנסת בכל-שבת ושבת ויוכח אל-היהודים ואל-היונים: 5 וכבוא סילא וטימותיוס ממקדוניא פולוס מתאמץ בדבר להעיד אל-היהודים כי ישוע הוא המשיח: 6 ויהי כי המרו וגדפו וינער את-בגדיו ויאמר אליהם דמכם בראשיכם ואנכי נקי מעתה אלכה-לי אל-הגוים: 7 וילך משם ויבא אל-בית איש ושמו יוסטוס והאיש ירא אלהים וביתו סמוך לבית הכנסת: 8 וקריספוס ראש הכנסת האמין באדון הוא וכל-ביתו וגם קורנתים רבים שמעו ויאמינו ויטבלו: 9 ודבר האדון היה אל-פולוס במחזה בלילה לאמר אל-תירא כי אם-דבר ואל-תחשה: 10 כי-עמך אנכי ואיש אל-יגע בך להרע לך כי-עם רב לי בעיר הזאת: 11 וישב שם שנה וששה חדשים וילמד בקרבם את-דבר האלהים: 12 ויהי בהיות גליון שר מדינת אכיא ויקומו היהודים כלם יחדו על-פולוס ויביאהו לפני-כסא המשפט: 13 ויאמרו האיש הזה מסית את-בני האדם לעבד את-האלהים שלא כתורה: 14 ויהי אך-בקש פולוס לפתח את-פיו וגליון הקדימו ויאמר אל-היהודים לו-היה דבר-פשע או-נבלה יהודים כי-עתה נשאתי פניכם כמשפט: 15 אבל אם-היא שאלה על-מלין ושמות והדת שלכם ראו אתם ואני לא אהיה שפט בין-דברים כאלה: 16 ויגרש אתם מלפני כסא המשפט: 17 ויאחזו כל-היונים את-סוסתניס ראש הכנסת ויכוהו לפני-כסא המשפט וגליון לא-שת לבו גם-לזאת: 18 ופולוס ישב שם עוד ימים רבים ויפטר מן-האחים וירד באניה ללכת אל-סוריא ואתו פריסקלה ועקילס ויגלח את-ראשו בקנכרי כי נדר עליו: 19 ויבאו אל-אפסוס ויניחם שם והוא הלך לבית הכנסת וידבר עם-היהודים: 20 ויבקשו ממנו להאריך ימי שבתו אתם ולא אבה: 21 כי נפטר מהם ויאמר חיב אני לחג את-החג הבא בירושלים ואחרי-כן אשובה אליכם אם-ירצה יהוה וילך באניה מן-אפסוס: 22 ויבא אל-קיסריה ויעל וישאל לשלום הקהלה וירד אל-אנטיוכיא: 23 וישב שם ימים אחדים וילך למסעיו ויעבר בארץ גלטיא ופרוגיא ויחזק את-כל-התלמידים: 24 ויהודי אחד מולדתו אלכסנדריא ושמו אפולוס בא אל-אפסוס והאיש איש דברים וגדול במקרא: 25 הוא היה מלמד דרך האדון והוא מדבר כחם רוחו ומלמד היטב את-דברי ישוע ולא ידע כי אם-טבילת יוחנן לבדה: 26 והוא החל לקרא בבית הכנסת באמץ לבו וישמעו אתו עקילס ופריסקלה ויקחהו אליהם ויוסיפו להורותו את-דרך האלהים באר היטב: 27 ויחפץ ללכת לאכיא ויכתבו האחים אל-התלמידים ויעררו אתם לקבלו ויבא שמה ויעזר הרבה למאמינים על-ידי החסד: 28 כי-בכל-כחו התוכח עם-היהודים לפני כל-העם ויראם מן-המקראות כי ישוע הוא המשיח:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה