פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק יט

יט   ויהי בהיות אפולוס בקורנתוס ויעבר פולוס במדינות העליונת וירד אל-אפסוס וימצא-שם תלמידים: 2 ויאמר אליהם הנתנה בכם רוח הקדש אחרי אשר האמנתם ויאמרו אליו אף לא שמענו כי יש רוח הקדש: 3 ויאמר אליהם על-מה אפוא הטבלתם ויאמרו טבילת יוחנן: 4 ויאמר פולוס יוחנן הטביל טבילת התשובה ואמר אל-העם שיאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע: 5 ויהי כשמעם את-הדבר הזה ויטבלו בשם ישוע האדון: 6 ויסמך פולוס ידיו עליהם ותבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו: 7 וכלם כשנים עשר איש: 8 ויבא אל-בית הכנסת ויקרא-שם באמץ לבו וידבר עמם כשלשה חדשים ויט את-לבם אל-מלכות האלהים: 9 ומקצתם הקשו את-לבבם ולא האמינו וידברו סרה על-הדרך ההוא לפני הקהל ויסר מהם ויבדל מתוכם את-התלמידים וידבר אליהם יום יום בבית המדרש אשר לטורנוס: 10 וכן כשנתים ימים וישמעו כל-ישבי אסיא היהודים והיונים את-דבר ישוע האדון: 11 והאלהים עשה גבורות גדלות על-ידי פולוס: 12 עד להניח סודרים וחגרת מעל-עור בשרו על-החולים ויסורו מהם תחלאיהם וגם-הרוחות הרעות יצאו: 13 ואנשים מן-היהודים נבוני לחש וסבבים בארץ הואילו להזכיר את-שם ישוע האדון על-אחוזי הרוחות הרעות לאמר משביע אני אתכם בישוע אשר פולוס קרא בשמו: 14 והעשים הדבר הזה שבעת בני סקוה היהודי מגדולי הכהנים: 15 ויען הרוח ויאמר את-ישוע אני מכיר ואת-פולוס אני ידע ואתם מי אתם: 16 ויתנפל עליהם בעל הרוח הרעה ויגבר עליהם ויכבשם וינוסו מן-הבית ההוא עירמים ופצועים: 17 ויודע הדבר לכל-היהודים והיונים ישבי אפסוס ויפל פחד על-כלם ויגדל שם האדון ישוע: 18 ורבים מן-המאמינים באו ויתודו ויודיעו את-אשר עשו: 19 ורבים אשר עשקו בהבלי כשפים הביאו את-ספריהם וישרפום באש לעיני כל ויחשבו את-מחירם והנה הוא חמש רבו דינרים: 20 ודבר יהוה גבר מאד וילך הלך וחזק: 21 ויהי ככלות הדברים האלה ויועץ פולוס ברוחו לעבר בתוך מקדוניא ואכיא ללכת ירושלים ויאמר אחרי היותי שמה ראה אראה גם את-רומי: 22 וישלח שנים מן-המשרתים אתו אל-מקדוניא את-טימותיוס ואת ארסטוס והוא עשה עוד ימים באסיא: 23 ותהי בעת ההיא מהומה גדולה על-אדות דרך יהוה: 24 כי-צורף כסף אחד דמטריוס שמו עשה היכלי כסף של-ארטמיס המציא לחרשים שכר הרבה: 25 ויקהל אתם ואת-יתר העסקים במלאכה ההיא ויאמר אנשים אתם ידעים כי מן-המלאכה הזאת עשינו חיל: 26 ואתם ראים ושמעים אשר לא באפסוס לבדה כי-גם כמעט באסיא כלה זה פולוס פתה והדיח המון עם-רב לאמר לא-אלהים אלה הנעשים בידים: 27 ועתה עוד מעט וחלקנו זה יהיה לבוז וגם-היכל ארטמיס המלכת הגדולה יחשב לאין ותכלה תפארתה אשר כל-אסיא וכל-ישבי תבל מכבדים אותה: 28 ויהי כשמעם את-דבריו וימלאו חמה ויצעקו ויאמרו גדולה ארטמיס של האפסים: 29 ותמלא כל-העיר מבוכה ויסערו כלם יחדו אל-התאטרון ויחטפו אתם את-גיוס ואת-ארסטרכוס והם מקדונים וחברים לפולוס במסעיו: 30 ויאל פולוס לבוא אל-תוך העם ולא-הניחו לו התלמידים: 31 וגם-מקצת ראשי אסיא אשר היו אהביו שלחו אליו ויזהירו אתו אשר לא-ימלאהו לבו לבוא אל-התאטרון: 32 ויצעקו-שם אלה בכה ואלה בכה כי מבוכה גדולה היתה בקהל ורבם לא ידעו על-מה-זה נאספו: 33 וימשכו מתוך ההמון את-אלכסנדרוס והיהודים דחו אתו עד-צאתו וינף אלכסנדרוס את-ידו ויבקש להצטדק לפני העם: 34 והמה כהכירם כי-הוא יהודי נשאו כלם קולם ויצעקו כשתי שעות לאמר גדולה ארטמיס של-האפסים: 35 ויהס סופר העיר את-העם ויאמר אנשי אפסוס מי האיש אשר לא ידע כי העיר אפסוס סכנת להיכל של-ארטמיס המלכת הגדולה ולצלמה היורד מן-השמים: 36 ויען אשר אין לכחש בדברים האלה נאה לכם להיות שקטים ולא עשים דבר נמהר: 37 כי הבאתם את-האנשים האלה אשר לא גזלי-קדשים הם אף-לא מגדפי מלכתכם: 38 לכן אם-לדמטריוס ולחרשים אשר אתו דבר-ריב עם-איש הנה ימי בית-דין לנו ושרי מדינה ויביאו אליהם את-ריבם: 39 ואם-תבקשו דבר אחר שפוט ישפט בעדה הנקהלה כדת: 40 ועוד כי באים אנחנו לידי סכנה להיות נדנים על-המרד בגלל מעשה היום הזה ודבר אין לנו לתת דין וחשבון על-המהומה הזאת: 41 ויהי כאשר כלה לדבר כדברים האלה וישלח את-הקהל:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה