פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כ

כ   ואחרי אשר שקטה המהומה קרא פולוס לתלמידים ויברכם ויצא ללכת למקדוניא: 2 ויעבר במדינות ההן ויזהר אתם בדברים רבים ויבא אל-ארץ יון: 3 וישב שם שלשה חדשים ויהי באמרו ללכת אל-סוריא ויארבו-לו היהודים ויועץ לשוב דרך מקדוניא: 4 וילכו אתו עד לאסיא סופטרוס (בן-פורוס) הברואי ומן-התסלוניקים ארסטרכוס וסקונדוס וגיוס הדרבי וטימותיוס ומן-אסיא טוכיקוס וטרופימוס: 5 והם הלכו לפנינו ויוחילו לנו בטרואס: 6 ואנחנו יצאנו מן-פילפי אחרי ימי חג-המצות ומקץ חמשה ימים באנו באניה אליהם אל-טרואס ונשב שם שבעת ימים: 7 ויהי באחד בשבת כאשר נאספו התלמידים לבצע הלחם וידבר אתם פולוס כי-אמר ללכת משם למחרת היום ויארך הדבר עד-חצות הלילה: 8 ונרות רבים דלקים בעליה אשר נאספנו שם: 9 ובחור אחד אבטוכוס שמו ישב בחלון וירדם בהאריך פולוס את-אמרתו ותגבר עליו שנתו ויפל מהמדור השלישי למטה וישאהו והוא מת: 10 וירד פולוס ויגהר עליו ויחבקהו ויאמר אל-תבהלו כי נשמתו בו: 11 ואחר עלה ויבצע הלחם ויטעם וירב לשיח אתם עד-אור הבקר ויצא ללכת לדרכו: 12 והם הביאו את-הנער חי וינחמו עד-מאד: 13 ואנחנו קדמנו לרדת באניה ונעבר אסוסה לקחת-שם אתנו את-פולוס כי-כן צוה והוא אמר ללכת שמה ברגליו: 14 ויפגש אתנו באסוס ונקח אתו ונבא אל-מיטוליני: 15 ומשם יצאנו באניה ונפגע ממחרת אל-מול כיוס וביום השלישי עברנו אל סמוס ונלן בטרוגוליון ולמחרתו באנו אל-מיליטוס: 16 כי-פולוס אמר לעבר מעל-פני אפסוס לבלתי הצטרך להתמהמה באסיא כי אץ אולי יוכל לבוא לחג השבועות ירושלים: 17 וממיליטוס שלח אל-אפסוס ויקרא את-זקני הקהילה: 18 ויבאו אליו ויאמר להם אתם ידעתם את אשר הייתי עמכם בכל-עת למן-היום הראשון אשר דרכה רגלי באסיא: 19 אשר עבדתי את-האדון בענוה ובדמעות הרבה ובמסות המצאות אתי בנכלי היהודים: 20 ולא-כחדתי מכם כל-דבר תועלת והגדתיו לכם ולמדתי אתכם ברבים ובכל-בית ובית: 21 ואזהר היהודים והיונים על-התשובה לאלהים ועל האמונה באדנינו ישוע המשיח: 22 ועתה הנני הלך ירושלים ואני אסיר הרוח ולא אדע מה-יקרני שם: 23 אפס כי-רוח הקדש מעיד בכל-עיר ועיר לאמר כי-מוסרות וצרות נכונו לי: 24 ואנכי לא אחוש לאחת מהנה וגם-נפשי לא יקרה בעיני מכלות בשמחה את-מרוצתי ואת-השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על-בשורת חסד אלהים: 25 ועתה הנה אנכי ידע כי אתם כלכם אשר התהלכתי בקרבכם הלוך והשמע את-מלכות יהוה כי לא-תוסיפו עוד ראות פני: 26 על-כן מעיד אני בכם היום הזה כי-נקי אנכי מדמי כלכם: 27 כי לא כחדתי מהגיד לכם את-עצת האלהים כלה: 28 לכן שמרו את-נפשותיכם ואת-כל-העדר אשר בו הקים אתכם רוח הקדש לפקידים לרעות את-עדת האדון אשר קנה-לו בדמו שלו: 29 כי ידע אני אשר אחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים אשר לא-יחוסו על-העדר: 30 וגם-מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את-התלמידים: 31 על-כן שקדו וזכרו כי שלש שנים יומם ולילה לא חדלתי לדבר על-לב כל-אחד מכם בדמעה: 32 ועתה אחי אעזבכם לאלהים ולדבר חסדו אשר-לו העז לבנות אתכם ולתת לכם נחלה בקרב כל-המקדשים: 33 לא חמדתי כסף איש או זהבו או לבושו: 34 ואתם ידעתם כי-ידי אלה עשו בעד צרכי ובעד צרכי ההלכים אתי: 35 ובכל הראיתי אתכם כי כן עלינו לעמל לתמך בעמל ידינו את-החלשים ולזכר את-דברי האדון ישוע כי-הוא אמר טוב אשר-תתן משתקח: 36 ואחרי דברו את-הדברים האלה כרע על-ברכיו ויתפלל עם-כלם: 37 ויבכו כלם בכי גדול ויפלו על-צוארי פולוס וינשקו לו: 38 וביותר התעצבו על-הדבר אשר דבר כי לא-יוסיפו עוד לראות פניו וילוהו אל-האניה:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה