פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כא

כא   ויהי כאשר נפרדנו מהם ונרד באניה ונבוא דרך ישרה אל-קוס וממחרת אל-רודוס ומשם אל-פטרה: 2 שם מצאנו אניה עברת אל-פינוקיא ונרד-בה ונעבר: 3 ונרא את-פני קיפרוס והיא משמאלנו ונעבר מעליה אל-סוריא ונגיע אל-צור כי-שמה יוציאו את-משא האניה: 4 ונמצא את-התלמידים ונשב שם שבעת ימים והם אמרו אל-פולוס על-פי הרוח לבלתי עלות ירושלים: 5 ויהי במלאת לנו הימים ונצא ללכת לדרכנו והם כלם מלוים אתנו עם-נשיהם ועם-טפם עד-מחוץ לעיר ונכרע על-ברכינו על-חוף הים ונתפלל: 6 ונברך איש את-רעהו ונרד באניה והמה שבו איש לביתו: 7 ואנחנו כלינו את-דרך הים ונרד מצור אל-עכו ונשאל לשלום האחים ונשב אתם יום אחד: 8 וממחרת נסענו (פולוס ואשר אתו) ונבא אל-קיסריה ונלך אל-בית פילפוס המבשר אשר הוא אחד מן-השבעה ונשב עמו: 9 ולו ארבע בנות בתולות מתנבאות: 10 ויהי בהיותנו שם ימים רבים וירד נביא אחד מיהודה ושמו אגבוס: 11 ויבא אצלנו ויקח את-אזור פולוס ויאסר-בו את-ידיו ואת-רגליו ויאמר כה אמר רוח הקדש ככה יאסרו היהודים בירושלים את-האיש אשר-לו האזור הזה ויסגירהו בידי הגוים: 12 ויהי כאשר שמענו את-הדבר הזה ונבקש ממנו אנחנו ואנשי המקום אשר לא-יעלה ירושלים: 13 ויען פולוס ויאמר מה-לכם כי תבכו ותמסו את-לבבי ואני הנני-נכון להאסר וגם-למות בירושלים בעבור שם ישוע האדון: 14 ולא-אבה שמע ונרף ממנו ונאמר רצון יהוה יעשה: 15 ואחרי הימים ההם נשאנו את-כלינו ונעל ירושלים: 16 וילכו אתנו גם-תלמידים מקיסריה ויביאו אתנו ללון בבית-איש קיפרוסי ושמו מנסון והוא תלמיד מימים רבים: 17 ויהי כבאנו ירושלים ויקבלו אתנו האחים בשמחה: 18 וממחרת היום נכנס פולוס עמנו אל-יעקב ויבאו שמה כל-הזקנים: 19 וישאל להם לשלום ויספר אחת לאחת את אשר עשה האלהים לגוים בשרותו: 20 וישמעו ויהללו את-האלהים ויאמרו אליו הנך ראה אחינו כמה רבוא יהודים באו להאמין וכלם מקנאים לתורה: 21 והם שמעו עליך לאמר תלמד את-כל-היהודים אשר בקרב הגוים לסור מאחרי משה באמרך שאינם חיבים למול את-בניהם ולא ללכת בחקות התורה: 22 ועתה מה-לעשות הנה יאסף הקהל כי ישמעו כי-באת: 23 לכן אשר נאמר אליך אתו עשה: 24 הנה ארבעה אנשים אתנו אשר נזירות עליהם ואתה קח אתם והטהר אתם והוצא עליהם את-הוצאת התגלחת וידעו כלם כי-שמע שוא שמעו עליך וגם-אתה הולך בחקות התורה: 25 ועל-דבר המאמינים מן-הגוים כתבנו וגזרנו אשר לא ישמרו דבר מן-הדברים ההם רק אשר ישמרו מזבחי אלילים ומן-הדם ומבשר הנחנק ומן-הזנות: 26 ויקח פולוס את-האנשים ויטהר אתם וממחרת בא אל-המקדש ויגד כי-מלאו ימי טהרתם עד כי-הקרב קרבן כל-אחד מהם: 27 ויהי כמלאת שבעת הימים והיהודים אשר מאסיא ראו אתו במקדש ויעוררו את-כל-ההמון וישלחו ידם בו: 28 ויזעקו לאמר אנשי ישראל עזרו זה הוא האיש אשר באזני כל-אדם ובכל-הארץ ידבר סרה על-העם הזה ועל התורה ועל המקום הזה וגם-הביא אל-המקדש אנשים יונים ויחלל את-המקום הקדוש הזה: 29 כי היו ראים את-טרופימוס האפסי בעיר אתו וסבורים שפולוס הביא אתו אל-המקדש: 30 ותהם כל-העיר וירץ העם ויקהלו ויאחזו את-פולוס ויסחבהו אל-מחוץ למקדש וכרגע סגרו הדלתות: 31 והמה מבקשים להמיתו והשמועה באה אל-שר האלף של-הגדוד כי ירושלים נבוכה כלה: 32 וימהר ויקח אתו אנשי צבא ושרי מאות וירץ אליהם ויהי כראותם את-שר האלף ואת-אנשי הצבא ויחדלו להכות את-פולוס: 33 ויגש שר-האלף ויחזק-בו ויצו לאסרו בנחשתים וישאל מי זה ומה מעשהו: 34 ויען העם ויאמרו אלה בכה ואלה בכה ולא יכל לדעת דבר ברור מרב השאון ויצו להוליכו אל-המצד: 35 ויהי כבואו עד-המעלות וישאהו אנשי הצבא מפני חמת העם: 36 כי-עם רב הלך אחריו והם צעקים ואמרים השמד אתו: 37 וכאשר הקריב פולוס להאסף אל-המצד ויאמר אל-שר האלף התניח לי לדבר אליך דבר ויאמר התשמע יונית: 38 הלא המצרי אתה אשר לפני הימים האלה העיר מרד והוציא המדברה ארבעת אלפים אנשי דמים: 39 ויאמר פולוס איש יהודי אנכי מטרסוס אזרח בעיר בעלת שם אשר בקיליקיא ואשאלה מאתך הניחה לי ואדבר אל-העם: 40 וינח לו ויעמד פולוס על-המעלות וינף ידו אל-העם ותהי דממה רבה וידבר בלשון עברית ויאמר:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה