פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כב

כב   אחי ואבותי שמעו-נא ואדברה ואצטדק לפניכם: 2 ויהי כשמעם כי הוא מדבר אליהם בלשון עברית ויוסיפו עוד לחשות: 3 ויאמר איש-יהודי אנכי טרסוס אשר בקיליקיא מולדתי ובעיר הזאת גדלתי לרגלי גמליאל ולמדתי תורתנו לכל-דקדוקיה ואהי מקנא לאלהים כמוכם כלכם היום: 4 וארדף את-אחזי הדרך ההיא עד-מות ואהי אסר ומסגיר לכלא אנשים ונשים: 5 כאשר גם-יעיד עלי הכהן הגדול וכל-בית הזקנים אשר מהם קבלתי מכתבים ואלך אל-האחים לדמשק לאסר אף-את-הנמצאים שמה ולהביאם ירושלים למען יוסרו: 6 ויהי כעת צהרים ואנכי הלך וקרב לדמשק והנה אור גדול מן-השמים נגה עלי מסביב: 7 ואפל ארצה ואשמע קול מדבר אלי לאמר שאול שאול למה תרדפני: 8 ואען ואמר מי אתה אדני ויאמר אלי אני ישוע הנצרי אשר אתה רודף: 9 והאנשים אשר אתי ראו את-האור וייראו ואת-קול המדבר אלי לא שמעו: 10 ואמר מה-אעשה אדני ויאמר אלי האדון קום לך אל-דמשק ושם יגד לך את-כל אשר צוית לעשות: 11 ואני לא-יכלתי לראות מפני זהר האור ההוא ויחזיקו האנשים אשר אתי בידי ויוליכוני ואבא לדמשק: 12 ושם איש ירא אלהים כפי התורה ושמו חנניה אשר קנה לו שם טוב בקרב כל-היהודים הישבים שם: 13 ויבא אלי ויגש ויאמר אלי שאול אחי פקח עיניך ובשעה ההיא נפקחו עיני ואראהו: 14 ויאמר אלהי אבותינו בחר בך לדעת את-רצונו ולראות את-הצדיק ולשמע קול מפיהו: 15 כי תהיה-לו לעד על-הדברים אשר ראית ושמעת נגד כל-בני אדם: 16 ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשם האדון: 17 ויהי בשובי אל-ירושלים ואתפלל במקדש ותהי עלי יד-יהוה: 18 וארא אותו מדבר אלי חושה צא במהרה מירושלים כי לא-יקבלו את-עדותך עלי: 19 ואמר אדני הלא הם יודעים את אשר-השלכתי אל-הכלא והלקיתי בבתי כנסיות את המאמינים בך: 20 ובהשפך דם-אסטפנוס עדך אף-אני עמדתי שם ואני חפץ בהרגתו ושומר את-בגדי הרגיו: 21 ויאמר אלי לך כי אני אל הגוים עד-למרחוק אשלח: 22 וישמעו אליו עד-הדבר הזה וישאו את-קולם ויאמרו השמד איש כזה מעל האדמה כי לא ראוי לו שיחיה: 23 ויהי בהיותם צעקים ומשליכים את-בגדיהם מעליהם וזרקים עפר השמימה: 24 ויצו שר האלף להוליכו אל-המצד ויאמר להלקות אתו ולבדק למען ידע מדוע עליו הצעקה הזאת: 25 ויהי כאשר אסרו אתו להכותו ברצועות ויאמר אל-שר המאה העמד עליו האף רשיון לכם להכות איש רומי בלא-דין ובלא משפט: 26 וישמע שר המאה את-הדבר הזה וילך ויגד לשר האלף לאמר ראה מה-תעשה כי האיש הזה רומי הוא: 27 ויבא שר-האלף ויאמר הגד-לי הרומי אתה ויאמר רומי: 28 ויען שר האלף אני בכסף רב קניתי לי משפט האזרחות הזאת ויאמר פולוס ואני ילדתי בה: 29 אז הרפו ממנו האנשים אשר באו לבדקו ושר האלף ירא מאד כי-אסר אותו והוא רומי: 30 וממחרת בקש לדעת ברור על-מה היהודים מחיבים אותו ויתר מוסרותיו ויצו להביא את-ראשי הכהנים ואת כל-הסנהדרין ויורד את-פולוס ויעמידהו לפניהם:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה