פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כד

כד   ויהי אחרי חמשת ימים וירד חנניה הכהן הגדול ואתו הזקנים ואיש דברים אחד טרטלוס שמו ויודיעו את-ההגמון את-דבר ריבם עם-פולוס: 2 ויהי כאשר קראו-לו ויחל טרטלוס לחיב אתו ויאמר: 3 על-ידך פיליכס האדיר ישבנו בשלום רב ותקנות רבות נעשו לעם הזה בהשגחתך על-אלה אנחנו מודים לך בכל-פנים ובכל-מקום: 4 ולא אוגיעך הרבה על-כן יהיו דברינו מעטים ואתחנן אליך שתשמענו כחמלתך: 5 כי מצאנו את-האיש הזה כקטב ומגרה מדינים בין כל-היהודים על-פני תבל והוא ראש כת הנצרים: 6 והוא גם-נסה לחלל את-המקדש ונתפש אותו (ונחפץ לשפטו על-פי תורתנו: 7 ויבא עלינו לוסיאס שר-האלף ברב-כח ויחטפהו מידינו: 8 ויצו את-שטניו אשר יבאו לפניך) ואתה כי-תחקר אתו תוכל לדעת מפיהו את כל-הדברים האלה אשר עליהם אנחנו מחיבים אתו: 9 וימלאו היהודים את-דבריו לאמר כי-כן הוא: 10 וירמז ההגמון לפולוס לדבר ויען ויאמר יען אשר ידעתי כי זה כמה שנים שופט אתה לעם הזה הנני מצטדק על-עניני ולבי בטוח: 11 אתה תוכל לדעת אשר לא עברו יותר משנים עשר יום מעת עלותי ירושלים להשתחות: 12 ולא במקדש מצאוני מתוכח עם-איש או-מעורר מהומה בעם ולא בבתי כנסיות ולא בעיר: 13 גם אין להם ראיה למה-שמחיבים אתי: 14 אבל את-זאת מודה אני לפניך כי בדרך ההיא אשר יקראוה בשם כת בה אני עבד את-אלהי אבותינו בהאמיני בכל-הכתוב בתורה ובנביאים: 15 ואקוה לאלהים כי עתידה להיות תחית המתים לצדיקים ולרשעים אשר גם-הם יחכו-לה: 16 לכן אני עמל להיות תמים-לב עם אלהים ואדם תמיד: 17 ומקץ שנים רבות באתי להביא נדבות לעמי ולהקריב קרבנות: 18 ובאלה מצאוני אנשים יהודים מאסיא אחרי הטהרי במקדש לא בהמון-עם ולא במהומה: 19 אשר עליהם היה לעמד-פה לפניך ולענות בי אם-יש להם דבר ריב עלי: 20 או אלה בעצמם יגידו-נא מה-מצאו בי עול בעמדי לפני סנהדרין: 21 בלתי אם-הדבר האחד הזה אשר קראתי בעמדי בתוכם כי על-תחית המתים אני נדון היום לפניכם: 22 ויהי כשמע פיליכס את-הדברים האלה ויעבר את-דינם לעת אחרת כי עניני הדרך הזאת נודעו לו היטב ויאמר ברדת אלי לוסיאס שר האלף אשפט משפטכם: 23 ויצו את-שר המאה לשום את-פולוס במשמר ולתת-לו רוחה ולבלתי מנע איש ממידעיו משרת אותו ומבוא אליו: 24 ואחרי ימים אחדים בא פיליכס הוא ודרוסלה אשתו והיא יהודית וישלח לקרא לפולוס וישמע אליו על-דבר האמונה במשיח: 25 ויהי כדברו על-הצדק ועל-הפרישות ועל-הדין העתיד לבוא ויחרד פיליכס ויען ויאמר לך-נא עתה ולכשאפנה אשוב לקרא-לך: 26 והוא מקוה לפולוס כי יתן-לו שחד למען יתירהו ובעבור זה קרא לו פעמים הרבה וידבר עמו: 27 ויהי מקץ שנתים ימים ויקם פרקיוס פסטוס תחת פיליכס ופיליכס חפץ להראות חסד אל-היהודים ולא התיר את-פולוס מבית האסורים:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה