פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כה

כה   ויבא פסטוס אל-המדינה ויעל אחרי שלשת ימים מקיסרין לירושלים: 2 והכהן הגדול וראשי היהודים הודיעהו את-ריבם עם-פולוס: 3 ויפצרו-בו וישאלו ממנו לעשות חסד עמהם להביאו ירושלים והמה מתנכלים אתו להמיתו בדרך: 4 ויגד להם פסטוס כי-עצור פולוס קיסריה וגם-הוא ישוב שמה בקרוב: 5 ויאמר לכן ירדו אתי העצומים שבכם ואם-יש מאום באיש הזה יענו בו: 6 וישב בתוכם לא יותר מימים שמנה או עשרה וירד אל-קיסרין וממחרת ישב על-כסא המשפט ויצו להביא את-פולוס: 7 הוא בא והיהודים אשר ירדו מירושלים סבבהו ויאשימו את-פולוס אשמות רבות וקשות אשר לא-יכלו להביא ראיה עליהן: 8 והוא הצטדק לאמר לא-חטאתי במאומה לא לדת היהודים ולא למקדש ולא לקיסר: 9 ופסטוס בחפצו להראות חסד אל-היהודים ויען את-פולוס ויאמר התחפץ לעלות ירושלים להשפט על-אלה לפני שמה: 10 ויאמר פולוס לפני כסא משפטו של-קיסר אני עמד ושם אהיה נדון לא הרעתי ליהודים כאשר ידעת היטב גם-אתה: 11 אם-הרעתי ויש-בי דבר משפט-מות בל-אחשך נפשי ממות ואם-אין-בי דבר מכל אשר הם ענים בי איש לא יוכל להסגירני אל-ידם את-קיסר אני קורא לדיני: 12 ויועץ פסטוס עם-יועציו ויען אתו לאמר את-קיסר קראת אל-קיסר תלך: 13 ויהי מקץ ימים וירדו אגרפס המלך וברניקה אל-קיסריה לשאל לפסטוס לשלום: 14 ויהי כי-ארכו להם הימים שם ויספר פסטוס למלך את-ריב פולוס לאמר הנה איש אסור במקום הזה אשר פיליכס השאירו אחריו: 15 ובהיותי בירושלים דברו אלי ראשי הכהנים וזקני היהודים על-אדותיו ויבקשו ממני להרשיעו: 16 ואמר אליהם כי אין דרך הרומיים להסגיר איש בטרם יעמד הנטען בפני טעניו ונתן-לו מקום להצטדק מן-השטנה: 17 ולכן כאשר באו הנה חשתי ולא התמהמהתי כי ממחרת היום ישבתי על-כסא המשפט ואצוה להביא את-האיש: 18 ויעמדו שטניו ולא-הגידו עליו דבר רע ממה-שחשדתיו בו: 19 ורק היו להם דברי ריבת עליו בענין עבודת אלהיהם ועל-מת אחד ישוע שמו אשר אמר עליו פולוס כי הוא חי: 20 ויפלא ממני הדבר הזה למשפט ואמר החפץ אתה ללכת ירושלים ולהשפט שם על-אלה: 21 וישאל פולוס להניחו במשמר עד-צאת משפטו מלפני אגוסטוס ואצוה לשמרו עד-אשר אשלח אתו אל-קיסר: 22 ויאמר אגרפס אל-פסטוס גם-אני חפץ לשמע את-האיש ויאמר מחר תשמענו: 23 ויהי ממחרת כבוא אגרפס וברניקה בהוד גדול ויבאו אל-אלם המשמעת המה ושרי האלף ונגידי העיר ויצו פסטוס ויביאו את-פולוס: 24 ויאמר פסטוס אגרפס המלך וכל-האנשים אשר אתם פה אתנו הנכם ראים את-האיש אשר בעבורו פגעו-בי כל-המון היהודים גם-בירושלים וגם-פה ויזעקו שלא ראוי לו שיחיה עוד: 25 ואני כאשר הכרתי בו שלא-עשה דבר שיהיה עליו חיב מיתה וגם-הוא קרא את-אגוסטוס לדינו יעצתי לשלח אתו שמה: 26 אך אין-לי לכתב עליו דבר נכון לאדנינו ובעבור זאת הביאתיו לפניכם וביותר לפניך המלך אגרפס למען יחקר וידעתי מה אכתב: 27 כי לא-יתכן בעיני לשלוח אסיר ולא אודיע גם את-עלילת הדברים אשר-שמו לו:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה