פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כו

כו   ויאמר אגרפס אל-פולוס נתן-לך לדבר בעד נפשך אז יצטדק פולוס ויושט את-ידו ויאמר: 2 מאשר אני נפשי המלך אגרפס כי לפניך אצטדק היום על-כל אשר-טענים עלי היהודים: 3 כי אתה ידע היטב כל-המנהגים והשאלות אשר בין היהודים ועל-כן אשאלה מאתך לשמע אתי כארך רוחך: 4 הנה דרכי מנעורי אשר התהלכתי-בה מאז בתוך עמי ובירושלים ידעים אותה כל-היהודים: 5 כי מימים ראשונים ידעוני אם-ירצו להעיד כי כפרוש התנהגתי על-פי הכת המקפדת ביותר בעבודתנו: 6 ועתה אני עמד להשפט על-תקות ההבטחה אשר הבטיחה האלהים את-אבותינו: 7 ואשר שנים עשר שבטינו מיחלים להגיע לה בעבדם את-יהוה תמיד יומם ולילה על-דבר התקוה הזאת המלך אגרפס היהודים מבקשים לחיבני: 8 מדוע יפלא בעיניכם כי האלהים יחיה מתים: 9 הן לפנים אני חשבתי לדבר הגון לצרר את-שם ישוע הנצרי עד-מאד: 10 כאשר עשיתי בירושלים וגם-קדושים רבים אני הסגרתי לבתי כלאים ברשות אשר קבלתי מאת ראשי הכהנים ועם הורגיהם רציתי: 11 ובכל-בתי כנסיות יסרתי אתם פעמים רבות ואנסתים לגדף ואתהוללה בם עד מאד וארדפם עד-לערים אשר חוצה לארץ: 12 ויהי בלכתי על-הדבר הזה לדמשק ברשות ראשי הכהנים ובמצותם: 13 וארא אדני המלך לעת צהרים בדרך והנה אור צח מזהר השמש אשר משמים נגה מסביב עלי ועל ההלכים אתי: 14 ונפל כלנו ארצה ואשמע קול מדבר אלי בלשון עברית לאמר שאול שאול למה תרדפני קשה לך לבעט בדרבנות: 15 ואמר מי אתה אדני ויאמר אנכי ישוע אשר אתה רדף: 16 אבל קום ועמד על-רגליך כי בעבור זאת נראיתי אליך בעבור אבחר בך למשרת ולעד הדברים אשר ראית ואשר ארא: 17 בהצילי אותך מן-העם ומן-הגוים אשר אשלחך עתה אליהם: 18 לפקח את-עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל-האלהים והאמינו ונסלח לחטאתם והיתה להם הנחלה בתוך המקדשים: 19 על-כן המלך אגרפס לא המריתי את-המראה אשר ראיתי מן-השמים: 20 כי אם-קראתי ראשונה לישבי דמשק וירושלים ובכל-ארץ יהודה וגם לגוים לאמר הנחמו ושובו אל-האלהים ועשו מעשים ראוים לתשובה: 21 ובגלל הדבר הזה תפשו אתי היהודים במקדש ויבקשו להמיתני: 22 והאלהים היה בעזרי ועד-היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי הדברים אשר הגידו הנביאים ומשה כי-עתידים המה לבא: 23 שעתיד המשיח להענות ולקום ראשון מן-המתים להפיץ אור בעם ובגוים: 24 ויהי הוא מצטדק בזאת ויקרא פסטוס בקול גדול לאמר הנך משתגע פולוס רב הלמוד הביאך לידי שגעון: 25 ויאמר פולוס אינני משגע פסטוס האדיר כי אם-דברי אמת וטעם אביע: 26 כי המלך יודע את-אלה ועל-זאת בבטחון אני מדבר אליו כי אחשב שלא-נעלם ממנו דבר מן-הדברים האלה כי לא-בקרן זוית נעשתה זאת: 27 המלך אגרפס המאמין אתה בנביאים ידעתי כי מאמין אתה: 28 ויאמר אגרפס אל-פולוס עוד מעט ופתיתני להיות נצרי: 29 ויאמר אבקשה מאלהים אשר בקרוב או ברחוק לא אתה כי-גם לבדך כי-גם כל-השמעים אותי יהיו כמוני זולתי המוסרות האלה: 30 ויהי בדברו הדבר הזה ויקם המלך וההגמון וברניקה והישבים אתם: 31 ויבאו החדרה וידברו איש אל-רעהו לאמר האיש הזה לא-עשה דבר אשר יהיה עליו חיב מיתה או מוסרות: 32 ויאמר אגרפס אל-פסטוס האיש הזה יוכל לצאת חפשי לולא קרא את-קיסר לדינו:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה