פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כח

כח   וכאשר נמלטנו נודע לנו כי-שם האי מליטי: 2 והלעזים לא המעיטו חסדם עמנו כי-בערו אש ויאספו את-כלנו אליהם מפני הגשם היורד ומפני הקר: 3 ופולוס אסף לו ערמת קצים וישם על-המוקד ויצא אפעה מפני החם ויאחז בידו: 4 ויראו הלעזים את-השרץ תלוי על-ידו ויאמרו איש אל-רעהו אכן רצח האיש הזה הנמלט מן-הים ורוח נקם לא-הניח לו לחיות: 5 וינער השרץ מעל ידו אל-תוך האש ולא-הרע לו: 6 והם הוחילו לו אשר יצבה גופו או-יפל מת פתאם ויחילו עד-בוש והנה לא-קרהו כל-אסון ויהפך לבם ויאמרו אלהים הוא: 7 ובסביבי המקום ההוא שדות אשר לראש אנשי האי ושמו פובליוס הוא הביא אתנו לביתו ויכלכל אתנו בטובו שלשת ימים: 8 ואבי פובליוס נופל למשכב בקדחת ובמחלה המעים ויבא אליו פולוס ויתפלל וישם עליו את-ידיו וירפאהו: 9 ואחרי-כן באו גם-החלים האחרים אשר באי וירפאו: 10 ויכבדנו כבוד גדול ובלכתנו משם ספקו לנו די צרכנו: 11 ואחרי שלשת חדשים עברנו משם באניה אלכסנדרית אשר עמדה באי בימי הסתו ואות דגלה התאומים: 12 ונבא אל-סרקוסא ונשב-שם שלשת ימים: 13 משם סבנו ונבא אל-רגיון ובנשב רוח דרומית ביום המחרת באנו ביום השני אל-פוטיולי: 14 ושם מצאנו אחים ויבקשו ממנו לשבת אתם שבעת ימים ובכן הלכנו אל-רומי: 15 וישמעו האחים כי-באים אנחנו ויצאו משם לקראתנו עד לשוק אפיוס ועד לשלשת החניות וירא אתם פולוס ויודה לאלהים ויתחזק: 16 ואחר באנו אל-רומי (העביר שר המאה את-האסירים אל-שר הצבא ו) לפולוס הניחו לשבת לבדו עם-איש הצבא השמר אותו: 17 ויהי מקץ שלשת ימים ויקרא פולוס אליו את-ראשי היהודים ויקהלו אליו ויאמר אליהם אנשים אחים לא מעלתי מעל בעמנו ובחקות אבותינו ויאסרוני בירושלים וימסרוני לידי הרומיים: 18 והם אחרי חקרם אתי אמרו להתירני כי לא-מצאו לי משפט-מות: 19 והיהודים קמו-בי ואהי מכרח לקרא את-קיסר לדיני ואין בלבבי לשטון את-עמי: 20 ובעבור זאת קראתי לכם לראותכם ולדבר עמכם כי בגלל תקות ישראל אסור אני בכבל הזה: 21 ויאמרו אליו לא נתנו לנו אגרות מארץ יהודה על-אדותיך ולא-בא הנה אחד מן-האחים אשר הגיד או-דבר עליך דבר רע: 22 אמנם חפצים אנחנו לשמע את-אשר בלבבך כי נודע לנו אשר בכל מקום יריבו אל-הכת הזאת: 23 וישימו לו מועד ויבאו אליו רבים אל-מלונו ויעד בהם ויבאר את-מלכות אלהים ויוכח להם עניני ישוע מתורת משה ומן-הנביאים מבקר עד-ערב: 24 ויש אשר שמעו אל-דבריו ויש אשר לא האמינו: 25 ויהי כי חלקו בדעתם ויפנו וילכו לדרכם ופולוס מדבר רק הדבר הזה היטב דבר רוח הקדש לאבותינו בפי ישעיהו הנביא לאמר: 26 לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל-תבינו וראו ראו ואל-תדעו: 27 כי שמן לב העם הזה ואזניו כבדו ואת-עניו השע פן-יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפאתיו: 28 לכן דעו כי אל-הגוים נשלחה תשועת אלהים והמה ישמעו: 29 (ויהי בדברו זאת ויעברו מעליו היהודים ויתוכחו הרבה איש עם-רעהו): 30 ופולוס ישב שנתים ימים בביתו אשר שכר-לו ויקבל את כל-הבאים אליו: 31 ויקרא את-מלכות האלהים וילמד את-דרכי ישוע המשיח אדנינו בלי כל-פחד ואין מנע:

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, מעשי השליחים, הברית החדשה