פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ד

ד   ויהי בדברם אל-העם ויקומו עליהם הכהנים ונגיד המקדש והצדוקים: 2 כי-חרה להם על-אשר למדו את-העם והגידו את-תחית המתים בישוע: 3 וישלחו ידם בהם ויניחום במשמר למחרת היום ההוא כי היה ערב: 4 ורבים מהשמעים את-הדבר האמינו ויהי מספרם כחמשת אלפים איש: 5 ויהי ממחרת ויקהלו שריהם ראשיהם וזקניהם וסופריהם ירושלים: 6 וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול: 7 ויעמידו אתם בתוך וישאלום לאמר באי-זה כח ובאי-זה שם עשיתם זאת: 8 וימלא פטרוס רוח הקדש ויאמר אליהם שמעוני ראשי העם וזקני ישראל: 9 אם-אנחנו נחקר היום על-הטובה אשר עשינו לאיש חולה ושאלתם במה זה נושע: 10 יודע לכלכם ולכל-עם ישראל כי-בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם ואשר האלהים הקימו מן-המתים בשמו עמד האיש הזה בריא לפניכם: 11 והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה: 12 ואין הישועה באחר כי לא נתן תחת השמים שם אחר לבני אדם אשר-בו נושע: 13 ויהי כאשר ראו את-אמץ לב פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטות המה ולא בעלי-חכמה ויתמהו והם הכירו כי היו הולכים עם-ישוע: 14 אבל בראותם את האיש הנרפא עמד אצלם לא מצאו לדבר נגדם דבר: 15 ויצוו אתם לצאת חוצה מסנהדרין ויתיעצו יחדו: 16 ויאמרו מה-נעשה לאנשים האלה הנה אות גלוי נעשה על-ידיהם וגם-מפרסם לכל-ישבי ירושלים ולא נוכל לכחש בו: 17 אך למען לא-ירבה הדבר בעם ויפרץ נגערה-בם לבלתי דבר עוד לכל-אדם בשם הזה: 18 ויקראו אתם ויצוום אשר לא-ידברו דבר ולא ילמדו בשם ישוע: 19 ויענו פטרוס ויוחנן ויאמרו אליהם הנכון הוא לפני האלהים שמע לכם יתר משמע לאלהים שפטו אתם: 20 כי לא נוכל אנחנו לחדל לדבר את אשר ראינו ושמענו: 21 ויוסיפו לגער-בם ויפטרו אתם באשר לא-מצאו דבר לענוש אתם מפני העם כי כלם מהללים את-האלהים על-הנעשה: 22 כי בן-ארבעים שנה ומעלה היה האיש ההוא אשר נעשה-עמו אות הרפואה הזאת: 23 ואחרי הפטרם באו אל-אחיהם ויספרו להם את אשר אמרו אליהם ראשי הכהנים והזקנים: 24 ויהי כאשר שמעו את-זאת וישאו את-קולם בלב אחד לאלהים ויאמרו אדני אתה האל העשה את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-כל אשר-בם: 25 אשר אמרת בפי עבדך דוד (אבינו ברוח הקדש) למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק: 26 יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על-יהוה ועל-משיחו: 27 כי אמנם נוסדו (בעיר הזאת) הורדוס ופנטיוס פילטוס עם-הגוים ולאמי ישראל על-ישוע עבדך הקדוש אשר משחת: 28 לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות: 29 ועתה אדני ראה את-גערתם ותן לעבדיך לדבר את-דברך בכל-אמץ לבם: 30 בנטתך את-ידך למרפא ולתת אתות ומופתים בשם ישוע עבדך הקדוש: 31 ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את-דבר האלהים באמץ לבב: 32 וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על-אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם לנחלת כלם: 33 ובגבורה רבה יעידו השליחים על-תקומת האדון ישוע וחסד גדול היה על כלם: 34 כי לא-היה בהם חסר דבר כי כל-בעלי שדות ובתים מכרו אתם ויביאו את-כסף מחירם: 35 וישימהו לרגלי השליחים ויתן לכל-איש ואיש די מחסרו: 36 ויוסף אשר כנוהו השליחים בשם בר-נבא פרושו בן-הנחמה איש לבית לוי אשר נולד בארץ קיפרוס: 37 גם-לו היה שדה וימכרהו ויבא את-הכסף וישימהו לרגלי השליחים:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה