פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ה

ה   ואיש אחד ושמו חנניה ואשתו שפירה מכר את-אחזתו: 2 ויקח מן-המחיר ויסתר ואשתו ידעת גם-היא וחלק אחד הביא וישם לרגלי השליחים: 3 ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את-לבבך לשקר לרוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה: 4 הלא שלך היה טרם המכרו וגם-אחרי נמכר היה בידך ולמה שמת על-לבבך הדבר הזה לא שקרת לבני אדם כי אם-לאלהים: 5 וכשמע חנניה את-הדברים האלה נפל ארצה ויגוע ותהי יראה גדולה על כל-השמעים: 6 ויקומו הצעירים ויאספו אתו וישאהו החוצה ויקברהו: 7 ויהי כמשלש שעות ותבא אשתו והיא לא ידעה את אשר נעשה: 8 ויען פטרוס ויאמר אליה אמרי-לי הבמחיר הזה מכרתם את-השדה ותאמר הן במחיר הזה: 9 ויאמר פטרוס אליה למה-זה נועצתם לנסות את-רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את-אישך ונשאו אתך החוצה: 10 ותפל פתאם לרגליו ותגוע והנערים באו והנה מתה וישאוה החוצה ויקברוה אצל אישה: 11 ותהי יראה גדולה על כל-הקהל ועל כל-השמעים את-אלה: 12 ויעשו אתות ומופתים רבים בקרב העם על-ידי השליחים וכלם נאספו לב אחד באולם של-שלמה: 13 ומן-האחרים אין איש אשר מלאו לבו להלות עליהם והעם הוקיר אתם: 14 ועוד נספחו מאמינים אל-האדון אנשים ונשים הרבה מאד: 15 עד כי-נשאו את-החולים אל-הרחבות וישימום על-מטות ומשכבות למען אשר ילך פטרוס ונפל אך-צלו על-אחד מהם: 16 וגם-המון-עם הערים אשר מסביב נקבצו ירושלים מביאים את-החולים ואת-הנלחצים מרוחות טמאות וירפאו כלם: 17 ויקם הכהן הגדול וכל אשר אתו והם אנשי כת הצדוקים וימלאו קנאה: 18 וישלחו-יד בשליחים ויתנום במשמר אשר לעיר: 19 ויהי בלילה ויפתח מלאך יהוה את-דלתי בית-הכלא ויוציאם לאמר: 20 לכו והתיצבו במקדש ודברו אל-העם את-כל-דברי החיים האלה: 21 והם כשמעם את-זאת באו אל-המקדש בהיות הבקר וילמדו שם ויבא הכהן הגדול ואשר אתו ויקראו אל-סנהדרין ואל-כל-זקני בני ישראל וישלחו אל-בית האסורים להביא אתם: 22 וילכו המשרתים ולא מצאום בבית הכלא וישובו ויגידו לאמר: 23 באנו והנה בית האסורים סגור ומסגר והשמרים עמדים על-הפתח ונפתח ולא מצאנו בו אדם: 24 ויהי כשמע נגיד המקדש וראשי הכהנים את-הדברים האלה ויהיו נבוכים עליהם ויאמרו מה-תהיה זאת: 25 ואיש אחד בא ויגד להם לאמר הנה האנשים אשר שמתם במשמר עמדים הם במקדש ומלמדים את-העם: 26 וילך שמה הנגיד ומשרתיו ויקחם אך-לא בחזקה כי יראו מפני העם פן יסקלום: 27 ויביאו אתם ויעמידום לפני סנהדרין וישאלם הכהן הגדול לאמר: 28 הלא צוה צוינו עליכם לבלתי למד בשם הזה והנה מלאתם את-ירושלים תורתכם ותחפצו להביא עלינו את-דמי האיש הזה: 29 ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם: 30 אלהי אבותינו הקים את-ישוע אשר שלחתם ידכם בו ותתלו אותו על-העץ: 31 את-זה נשא האלהים בימינו לשר ולמושיע לתת-תשובה לישראל וסליחת החטאים: 32 ואנחנו עדיו על-אלה וגם-רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו: 33 ויהי כשמעם ויגע בם עד נפש ויתיעצו להרוג אתם: 34 ויקם בסנהדרין אחד מן-הפרושים גמליאל שמו והוא מורה התורה מכבד בעיני כל-העם ויצו להוציא את-השליחים החוצה לזמן מעט: 35 ויאמר אליהם אנשי ישראל השמרו לכם מפני האנשים האלה במה-שתעשו להם: 36 כי לפני הימים האלה קם תודס ויתן את-נפשו כאחד הגדולים וידבקו-בו כארבע מאות איש ויהרג ויתפרדו כל אשר-שמעו אליו ויהיו לאין: 37 ואחריו קם יהודה הגלילי בימי המפקד ויסת עם רב אחריו וגם-הוא נהרג וכל אשר-שמעו אליו נפצו: 38 ועתה אני אמר אליכם חדלו לכם מן-האנשים האלה והניחו להם כי העצה והפעלה הזאת אם-מאת אדם היא תפר: 39 ואם-מאת האלהים היא לא תוכלו להפר אתה פן-תמצאו נלחמים את-האלהים: 40 וישמעו אליו ויקראו את-השליחים וילקו אתם ויצוו אשר לא ידברו בשם ישוע ויפטרו אותם: 41 ויצאו שמחים מלפני סנהדרין על-כי זכו לשאת על-שמו כלמה: 42 ולא חדלו כל-יום ללמד במקדש ובבתים ולבשר את-בשורת ישוע המשיח:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה