פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ו

ו   בימים ההם כאשר רבו התלמידים היתה תלונת היהודים היונים על-העבריים על-אשר העלימו עיניהם מאלמנותיהם לבלתי-תת להן יום יום את-ארוחתן: 2 ויקראו שנים העשר את-המון התלמידים ויאמרו לא-נאוה לנו כי נעזב את-דבר האלהים ונשמש את-השלחנות: 3 לכן אחי ברו-לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על-הענין הזה: 4 ואנחנו נשקד על-התפלה ועל-שמוש הדבר: 5 וייטב הדבר לפני כל-ההמון ויבחרו את-אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת-פילפוס ואת-פרוכורוס ואת-ניקנור ואת-טימון ואת-פרמנס ואת-ניקלס גר אנטיוכיא: 6 את-אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את-ידיהם עליהם: 7 ויהי דבר האלהים הולך וגדל וירב מספר התלמידים בירושלים עד-מאד וגם-המון רב מן-הכהנים הטו את-לבם אל-האמונה: 8 ואסטפנוס מלא חסד וגבורה ויעש אתות ומופתים גדולים בקרב העם: 9 ויקומו אנשים מבית-הכנסת הנקרא על-שם הליברטינים ושל-קורינים ואלכסנדריים ומן-בני קיליקיא ואסיא ויתוכחו עם-אסטפנוס: 10 ולא יכלו עמד לנגד החכמה והרוח אשר-דבר בו: 11 ויסיתו בו אנשים לאמר שמענו אתו מדבר גדופים במשה ובאלהים: 12 ויעוררו את-העם ואת-הזקנים והסופרים ויקומו עליו ויחטפהו ויביאהו לפני סנהדרין: 13 ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל להטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה: 14 כי שמענהו אמר זה ישוע הנצרי יתץ את-המקום הזה וישנה את-החקים אשר מסר-לנו משה: 15 ויסתכלו בו כל-הישבים בסנהדרין ויראו והנה פניו כפני מלאך אלהים:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה