פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ז

ז   ויאמר הכהן הגדול האמת דברם: 2 ויען ויאמר אנשים אחים ואבות שמעו אלהי הכבוד נראה אל-אברהם אבינו בהיותו בארם נהרים טרם ישב בחרן: 3 ויאמר אליו לך-לך מארצך וממולדתך ובא אל-הארץ אשר ארא: 4 ויצא מארץ כשדים וישב בחרן ואחרי מות אביו העביר אתו משם אל-הארץ הזאת אשר אתם ישבים בה כיום הזה: 5 ולא נתן לו בה נחלה אף-לא מדרך כף-רגל ויבטח לתתה לאחזה לו ולזרעו אחריו בטרם היה-לו בן: 6 ויאמר לו אלהים כי-גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה: 7 וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי אמר אלהים ואחרי-כן יצאו ויעבדוני במקום הזה: 8 ויתן-לו את-ברית המילה וכן הוליד את-יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-שנים עשר האבות: 9 ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו: 10 ויצילהו מכל-צרותיו ויתן-לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על-מצרים ועל כל-ביתו: 11 ויהי רעב על-כל-ארץ מצרים וכנען וצרה גדולה ואבותינו לא-מצאו אכל: 12 וישמע יעקב כי יש-שבר במצרים וישלח-שמה את-אבותינו בפעם הראשונה: 13 ובפעם השנית התודע יוסף אל-אחיו ומולדת יוסף נגלתה לפרעה: 14 וישלח יוסף ויקרא ליעקב אביו ולכל-משפחתו שבעים וחמש נפש: 15 וירד יעקב מצרימה וימת הוא ואבותינו: 16 ויובאו שכמה ויושמו בקבר אשר קנה אברהם בכספו מיד בני-חמור אבי שכם: 17 ויהי כאשר קרבה עת השבועה אשר נשבע אלהים לאברהם ויגדל העם וירב במצרים: 18 עד כי-קם מלך אחר אשר לא-ידע את-יוסף: 19 וזה התחכם למשפחתנו וירע לאבותינו להשליך את-עלליהם אל-פני השדה לבלתי החיותם: 20 בעת ההיא נולד משה ויהי-טוב לאלהים ויהי אמון בבית אביו שלשה ירחים: 21 וכאשר השלך אספה אתו בת-פרעה ותגדלהו לה לבן: 22 וילמד משה בכל-חכמת מצרים ויהי גבור בדברים ובמעשים: 23 ובמלאת-לו ארבעים שנה עלה על-לבו לפקד את-אחיו בני ישראל: 24 וירא איש אחד מכה חנם ויושע לו ויקם נקמת המכה בהכותו את-המצרי: 25 ויחשב בלבבו כי יבינו אחיו אשר על-ידו יתן האלהים להם תשועה והם לא הבינו: 26 ויהי ביום השני ויבא בתוכם והם נצים ויבקש לעשות שלום ביניהם לאמר אנשים אחים אתם ולמה תכו איש את-אחיו: 27 והמכה את-רעהו הדפו לאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו: 28 הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת אתמל את-המצרי: 29 ויברח משה על-הדבר הזה ויהי-גר בארץ מדין ויולד שם שני בנים: 30 ובמלאת ארבעים שנה נראה אליו מלאך במדבר הר סיני בלבת-אש מתוך הסנה: 31 וירא משה ויתמה על-המראה ובסורו לראות ויהי-קול יהוה אליו: 32 אנכי אלהי אבותיך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויחרד משה ויירא מהביט: 33 ויאמר אליו יהוה של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת-קדש הוא: 34 ראה ראיתי את-עני עמי אשר במצרים ואת-נאקתם שמעתי וארד להצילם ועתה לכה ואשלחך מצרימה: 35 הוא משה אשר כחשו-בו לאמר מי שמך לשר ושפט אתו שלח האלהים לשר וגאל ביד המלאך הנראה אליו בסנה: 36 והוא הוציאם ויעש אתות ומפתים בארץ מצרים ובים-סוף ובמדבר ארבעים שנה: 37 הוא משה אשר אמר אל-בני ישראל נביא מקרב אחיכם כמני יקים לכם יהוה אלהיכם אליו תשמעון: 38 הוא אשר היה בקהל במדבר עם-המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם-אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו: 39 הוא אשר אבותינו לא אבו לשמע לו וימאסו אתו ולבבם פנה מצרימה: 40 ויאמרו אל-אהרון עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו: 41 ויעשו עגל בימים ההם ויזבחו זבחים לאליל וישמחו במעשה ידיהם: 42 ויפן מהם האלהים ויתנם לעבד את-צבא השמים ככתוב בספר הנביאים הזבחים ומנחה הגשתם-לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל: 43 ונשאתם את סכת מלכם ואת-כוכב אלהיכם רמפן הצלמים אשר עשיתם להשתחות להם והגליתי אתכם מהלאה לבבל: 44 משכן העדות היה לאבותינו במדבר אשר עשה משה כתבנית אשר ראה כאשר צוה אתו המדבר אליו: 45 ואבותינו לקחהו וגם-הביאהו אתם הם ויהושע ברשתם את-ארצות הגוים אשר גרש אתם אלהים מפני אבותינו עד-ימי דוד: 46 והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב: 47 ושלמה בנה-לו בית: 48 אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא: 49 השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי-זה בית אשר תבנו-לי אמר יהוה ואי-זה מקום מנוחתי: 50 הלא את-כל-אלה ידי-עשתה: 51 קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם-אתם: 52 מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם אף-המיתו את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם אתם מוסריו ומרצחיו: 53 אתם אשר קבלתם את-התורה על-ידי מלאכות המלאכים ולא שמרתם אותה: 54 ויהי כשמעם את-אלה ויגע בהם עד נפש ויחרקו עליו שניהם: 55 והוא מלא רוח הקדש ויבט השמימה וירא את-כבוד אלהים ואת-ישוע נצב לימין האלהים: 56 ויאמר הנני ראה את-השמים נפתחים ואת בן-האדם נצב לימין האלהים: 57 ויזעקו קול גדול ויאטמו את-אזניהם ויתנפלו עליו כלם יחד: 58 וידחפהו חוצה לעיר ויסקלו אתו באבנים והעדים פשטו את-בגדיהם לרגלי בחור אחד ושמו שאול: 59 ויסקלו את-אסטפנוס והוא משוע ואמר אדני ישוע קבל את-רוחי: 60 ויכרע על-ברכיו ויזעק קול גדול יהוה אל-תשמר להם את-החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה