פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ח

ח   ושאול גם-הוא היה רצה בהרגתו ותהי ביום ההוא רדיפה גדולה על-הקהילה אשר בירושלים ויפצו כלם בערי יהודה ושמרון לבד מן-השליחים: 2 ואנשים יראי אלהים נשאו את-אסטפנוס ויקברהו ויספדו עליו מספד גדול: 3 ושאול החריב את-הקהילה וישוטט בבתים ויסחב משם אנשים ונשים ויסגירם לכלא: 4 והנפוצים עברו בארץ ויבשרו את-הדבר: 5 ופילפוס ירד אל-עיר שמרון ויכרז להם את-המשיח: 6 ויקשב המון העם לב אחד אל-אמרי פילפוס בשמעם ובראותם את-האתות אשר עשה: 7 כי רבים היו אחוזי רוחות הטמאה והרוחות יצאו מהם צעקות צעקה גדולה ורבים נכי אברים ופסחים ונרפאו: 8 ותהי שמחה גדולה בעיר ההיא: 9 ואיש אחד ושמו שמעון היה מלפנים בעיר מכשף ומבהיל את-עם שמרון באמרו על-נפשו כי גדול הוא: 10 וכלם הקשיבו אליו מקטנם ועד-גדולם לאמר זה הוא גבורת האלהים הגדולה: 11 ויקשיבו אליו על-היותו מבהיל אותם בכשפיו ימים רבים: 12 ויהי כאשר האמינו לפילפוס בבשרו את-מלכות האלהים ואת-שם ישוע המשיח ויטבלו אנשים ונשים: 13 ויאמן שמעון גם-הוא ויטבל וידבק בפילפוס וירא את-האתות והמפתים הגדלים אשר נעשו ויתמה: 14 וישמעו השליחים אשר בירושלים כי-קבלה שמרון את-דבר האלהים וישלחו אליהם את-פטרוס ואת-יוחנן: 15 וירדו שמה ויתפללו בעדם אשר יקבלו את-רוח הקדש: 16 כי הרוח לא-צלחה עד-עתה על-אחד מהם והם רק-נטבלים לשם האדון ישוע: 17 ויסמכו את-ידיהם עליהם ויקבלו את-רוח הקדש: 18 ויהי בראות שמעון כי נתן רוח הקדש בסמיכת ידי השליחים ויבא לפניהם כסף: 19 ויאמר תנו-נא גם-לי שלטן כשלטן הזה אשר יקבל את-רוח הקדש כל אשר-אשים עליו את-ידי: 20 ויאמר אליו פטרוס כספך יהי אתך לאבדון יען אשר אמרת לקנות במחיר את-מתת האלהים: 21 אין-לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים: 22 ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל-האלהים אולי תסלח לך מזמת לבבך: 23 כי-ראה אנכי כי-באת בידי מרורת רוש וחרצבות רשע: 24 ויען שמעון ויאמר העתירו אתם בעדי אל-יהוה לבלתי-בוא עלי דבר מכל אשר אמרתם: 25 והמה העידו ודברו את-דבר יהוה וישובו ירושלים ויבשרו את-הבשורה בכפרים רבים אשר לשמרונים: 26 וידבר מלאך-יהוה אל-פילפוס לאמר קום לך הנגבה על-הדרך הירדת מירושלים עזתה והיא חרבה: 27 ויקם וילך והנה איש כושי סריס ושליט לקנדק מלכת-כוש וממנה על-כל-גנזיה אשר עלה אל-ירושלים להשתחות: 28 ויהי בשובו והוא ישב על-מרכבתו וקרא בספר ישעיה הנביא: 29 ויאמר הרוח אל-פילפוס גשה והלוה על-המרכבה הזאת: 30 וירץ פילפוס אליה וישמע אתו קרא בספר ישעיה הנביא ויאמר הגם תבין את-אשר אתה קורא: 31 ויאמר ואיככה אוכל ואין איש אשר יורני ויבקש מאת פילפוס לעלות ולשבת אצלו: 32 וזה ענין הכתוב אשר קרא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא-יפתח פיו: 33 בעצר משפטו לקח ואת-דורו מי ישוחח כי נגזרו מארץ חייו: 34 ויען הסריס ויאמר אל-פילפוס אשאלה ממך על-מי הנביא מדבר את-זאת על-נפשו או על-איש אחר: 35 ויפתח פילפוס את-פיו ויחל מן-הכתוב הזה ויבשר אותו את-ישוע: 36 ויהי בעברם בדרך ויבאו אל-מקום מים ויאמר הסריס הנה-מים מה-ימנעני מהטבל: 37 (ויאמר פילפוס אם-מאמין אתה בכל-לבבך מתר-לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן-האלהים הוא): 38 ויצו להעמיד את-המרכבה וירדו שניהם אל-תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו: 39 ויהי כי עלו מן-המים וישא רוח יהוה את-פילפוס והסריס לא ראהו עוד וילך לדרכו שמח: 40 ופילפוס נמצא באשדוד ויעבר ויבשר בכל-הערים עד-באו לקיסריה:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה