פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק ט

ט   ושאול עודנו יפח זעם ורצח על-תלמידי האדון ויבא אל-הכהן הגדול: 2 וישאל מאתו מכתבים לדמשק אל-בתי כנסיות למען אשר יאסר את-אשר ימצא אחזים בדרך ההיא אנשים או נשים ויביאם ירושלים: 3 ויהי הוא הלך וקרב לדמשק והנה פתאם נגה עליו מסביב אור מן-השמים: 4 ויפל ארצה וישמע קול מדבר אליו שאול שאול למה תרדפני: 5 ויאמר מי אתה אדני ויאמר האדון אנכי ישוע אשר אתה רודף (קשה לך לבעט בדרבנות: 6 והוא חרד ונבעת ויאמר אדני מה-תחפץ ואעשה ויען האדון) קום לך העירה ויאמר לך את-אשר עליך לעשות: 7 והאנשים אשר הלכו אתו עמדו נאלמים כי שמעו את-הקול ואיש לא הביטו: 8 ויקם שאול מן-הארץ ובפתחו את-עיניו לא ראה איש ויחזיקו בידו ויוליכהו לדמשק: 9 ותחשכנה עיניו מראות שלשת ימים ולא אכל ולא שתה: 10 ותלמיד אחד היה בדמשק חנניה שמו ויאמר אליו האדון במחזה חנניה ויאמר הנני אדני: 11 ויאמר אליו האדון קום לך אל-הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש טרסי ושמו שאול כי הנה-הוא מתפלל: 12 וירא במחזה והנה-איש ושמו חנניה בא החדרה וישם עליו את-ידו למען ישוב ויראה: 13 ויען חנניה ויאמר אדני שמעתי רבים מספרים על-האיש הזה כמה רעות עשה לקדושיך בירושלים: 14 וגם-פה רשות יש-לו מאת ראשי הכהנים לאסר את-כל-הקראים בשמך: 15 ויאמר אליו האדון לך כי-כלי חפץ הוא לי לשאת את-שמי לפני גוים ומלכים ולפני בני ישראל: 16 כי אני אראהו כמה יש-לו לסבל למען שמי: 17 וילך חנניה ויבא הביתה וישם את-ידיו עליו ויאמר שאול אחי האדון ישוע הנראה אליך בדרך אשר-באת בה שלחני למען תפקחנה עיניך ותמלא רוח הקדש: 18 וכרגע נפלו מעל עיניו כמו קשקשים ותפקחנה פתאם ויקם ויטבל: 19 ויאכל לחם ויחזק וישב שאול ימים אחדים עם-התלמידים אשר בדמשק: 20 וימהר ויקרא בבתי כנסיות את-ישוע לאמר כי-הוא בן-האלהים הוא: 21 ויתמהו כל-השמעים ויאמרו הלא זה הוא אשר האביד בירושלים את-קראי השם הזה ולמען זאת בא הנה להביאם אסורים לפני ראשי הכהנים: 22 ושאול היה הולך וחזק ויהם את-היהודים ישבי דמשק בהוכיחו כי-זה הוא המשיח: 23 ויהי כי-ארכו-לו שם הימים ויועצו היהודים יחדו להמיתו: 24 ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את-השערים יומם ולילה להמיתו: 25 ויקחו אתו התלמידים לילה ויורידהו בסל בעד החומה: 26 ויהי כבוא שאול ירושלימה ויבקש להלות אל-התלמידים וייראו כלם מפניו ולא האמינו כי-תלמיד הוא: 27 ויקח אתו בר-נבא ויביאהו אל-השליחים ויספר להם את אשר-ראה בדרך את-האדון וכי הוא דבר אליו ואשר השמיע באמץ לבו בדמשק את-שם ישוע: 28 ויהי אתם יוצא ובא בירושלים ויקרא באמץ לבו בשם האדון ישוע: 29 וידבר ויתוכח גם עם-היהודים היונים והם זממו להמיתו: 30 וישמעו האחים ויורידו אתו לקיסריה וישלחהו אל-טרסוס: 31 ויהי שלום לקהלות בכל-מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש: 32 ויהי בסבב פטרוס בכל-המקמות וירד גם אל-הקדושים אשר ישבו בלד: 33 וימצא-שם איש שמו אניס והוא שכב על-משכבו זה שמנה שנים והוא נכה אברים: 34 ויאמר אליו פטרוס אניס רפאך ישוע המשיח קום הצע את מטתך אתה ויקם כרגע: 35 ויראו אותו כל-ישבי לד והשרון ויפנו אל-האדון: 36 ותלמידה ביפו ושמה טביתא תרגומו צביה והיא מלאה מעשים טובים וצדקות אשר עשתה: 37 ויהי בימים ההם ותחלה ותמת וירחצו אתה וישימוה בעליה: 38 ולד קרובה היא ליפו וישמעו התלמידים כי פטרוס שם וישלחו אליו שני אנשים ויפצרו-בו לבלתי העצל לעבר אליהם: 39 ויקם פטרוס וילך אתם ובבאו העלהו אל-העליה ותגשנה אליו כל-האלמנות בוכיות ומראות לו את הכתנת ואת הבגדים אשר עשתה צביה בעודה עמהן: 40 ויוצא פטרוס את-כלם החוצה ויכרע על-ברכיו ויתפלל ויפן אל-גויתה ויאמר טביתא קומי ותפתח את-עיניה ותרא את-פטרוס ותתעודד: 41 וישלח ידו ויקם אתה ויקרא את-הקדושים ואת-האלמנות ויעמד אתה חיה לפניהם: 42 ויודע הדבר בכל-יפו ויאמינו רבים באדון: 43 ויואל לשבת ביפו ימים רבים עם-בורסי אחד ושמו שמעון:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה