הבשורה הקדושה על-פי מתי, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק א

א   תחלת בשורת ישוע המשיח בן-האלהים: 2 ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך: 3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו: 4 יוחנן היה טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת חטאים: 5 ותצא אליו כל-ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על-ידו בנהר הירדן מתודים את-חטאתם: 6 ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער: 7 ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר קטנתי מלכרע להתיר את-שרוך נעליו: 8 אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש: 9 ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על-ידי יוחנן בירדן: 10 ויהי אך-עלה עלה מן-המים וירא השמים והנה נפתחו והרוח כיונה ירדת עליו: 11 ויהי קול מן-השמים אתה בני ידידי אשר רציתי-בו: 12 ומהר הוציאו הרוח המדברה: 13 ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם-החיות והמלאכים שרתוהו: 14 ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את-בשורת מלכות האלהים ויאמר: 15 מלאה העת וקרבה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה: 16 ויהי בהתהלכו על-יד ים-הגליל וירא והנה שמעון ואנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו: 17 ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואתנכם דיגי אנשים: 18 ויעזבו מהר את-מכמרתיהם וילכו אחריו: 19 ויהי כעברו מעט משם וירא את-יעקב בן-זבדי ואת-יוחנן אחיו וגם-המה באניה ומתקנים את-המכמרות: 20 וימהר ויקרא אליהם ויעזבו את-זבדי אביהם באניה עם-השכירים וילכו אחריו: 21 ויבאו אל-כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד: 22 וישתוממו על-תורתו כי-היה מלמדם כאיש שלטון ולא כספרים: 23 ואיש היה שם בבית הכנסת שלהם אשר-רוח טמאה בו ויזעק לאמר: 24 אהה מה-לנו ולך ישוע הנצרי להאבידנו באת ידעתיך מי אתה קדוש האלהים: 25 ויגער-בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו: 26 ויסחבהו רוח הטמאה ויזעק בקול גדול ויצא ממנו: 27 ויבהלו כלם וישאלו איש את-רעהו לאמר מה-זאת מה-היא התורה החדשה אשר אף-לרוחות הטמאה מצוה הוא בגבורה והנה שמעות לו: 28 ויצא שמעו מהר בכל-סביבות ארץ הגליל: 29 ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי עם יעקב ויוחנן: 30 וחותנת שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו וידברו אליו עליה: 31 ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם: 32 ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל-החולים ואת אחוזי השדים: 33 וכל-העיר נאספו יחדו פתח הבית: 34 וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא-נתן את-השדים לדבר כי ידעהו: 35 וישכם בבקר בעוד נשף ויצא וילך אל-מקום חרבה ויתפלל שם: 36 וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו: 37 וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך: 38 ויאמר אליהם לכו ונלכה אל-ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם-שם כי בעבור-זאת יצאתי: 39 ויהי קרא בכנסיותיהם בכל-הגליל ויגרש את-השדים: 40 ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על-ברכיו ויאמר לו אם-תרצה תוכל לטהרני: 41 וירחם עליו ישוע וישלח ידו ויגע-בו ויאמר רצה אנכי טהר: 42 עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר: 43 ויגער-בו וימהר להוציאו החוצה: 44 ויאמר אליו ראה אל-תגיד לאיש דבר ולך הראה אל-הכהן והקרב לטהרתך את אשר-צוה משה לעדות להם: 45 והוא יצא ויחל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא-יכל לבוא עוד אל-עיר לעיני העם וישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל-עבריו מסביב:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה