פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק יא

יא   ויהי כאשר קרבו לירושלים אל-בית-פגי ובית-היני אל-הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו: 2 ויאמר אליהם לכו אל-הכפר אשר ממולכם והיה כבאכם שמה ומצאתם עיר אסור אשר לא-ישב עליו אדם אותו התירו והביאו: 3 וכי-יאמר אליכם איש למה תעשו זאת ואמרתם האדון צריך לו והוא מהר ישלחנו הנה: 4 וילכו וימצאו העיר אסור אל-השער בחוץ על-אם הדרך ויתירוהו: 5 ואנשים מן-העמדים שם אמרו אליהם מה-זאת עשיתם להתיר את-העיר: 6 ויאמרו אליהם כאשר צוה ישוע ויניחו להם: 7 ויביאו את-העיר אל-ישוע וישימו עליו את-בגדיהם וישב עליו: 8 ורבים פרשו את-בגדיהם על-הדרך ואחרים כרתו ענפים מן-העצים וישטחו על-הדרך: 9 וההלכים לפניו ואחריו צעקו לאמר הושע-נא ברוך הבא בשם יהוה: 10 ברוכה מלכות דוד אבינו הבאה (בשם יהוה) הושע-נא במרומים: 11 ויבא ישוע ירושלים אל-בית המקדש וירא ויתבונן על-הכל והיום רפה לערוב ויצא אל-בית-היני עם-שנים העשר: 12 ויהי ממחרת בצאתם מבית-היני וירעב: 13 וירא תאנה מרחוק ולה עלים ויבא לראות הימצא-בה פרי ויקרב אליה ולא-מצא בה כי אם-עלים כי לא היתה עת תאנים: 14 ויען ויאמר אליה מעתה איש אל-יאכל פרי ממך עד-עולם וישמעו תלמידיו: 15 ויבאו ירושלים ויבא ישוע אל-בית המקדש ויחל לגרש משם את-המוכרים ואת-הקונים במקדש ואת-שלחנות השלחנים ואת-מושבות מכרי היונים הפך: 16 ולא הניח לאיש לשאת כלי דרך המקדש: 17 וילמד ויאמר להם הלא כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא לכל-העמים ואתם עשיתם אתו מערת פריצים: 18 וישמעו הסופרים וראשי הכהנים ויתנכלו אתו להשמידו כי יראו מפניו יען אשר כל-העם משתוממים על-תורתו: 19 ויהי בערב ויצא אל-מחוץ לעיר: 20 ויהי הם עברים בבקר ויראו את-התאנה כי יבשה משרשיה: 21 ויזכר פטרוס ויאמר אליו רבי הנה התאנה אשר אררתה יבשה: 22 ויען ישוע ויאמר אליהם תהי-נא בכם אמונת אלהים: 23 כי-אמן אמר אני לכם כל-אשר יאמר אל-ההר הזה הנשא והעתק אל-תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם-יאמין כי יעשה דברו כן-יהיה-לו כאשר אמר: 24 על-כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בתפלתכם האמינו כי תקחו ויהי לכם: 25 וכי תעמדו להתפלל תמחלו לכל-איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח אביכם שבשמים גם-הוא לפשעיכם: 26 ואתם אם-לא תמחלו אף-אביכם שבשמים לא-יסלח לפשעיכם: 27 וישובו ויבאו ירושלים ויהי הוא מתהלך במקדש ויבאו אליו ראשי הכהנים והסופרים והזקנים: 28 ויאמרו אליו באי-זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך את-הרשות הזאת לעשות את-אלה: 29 ויען ישוע ויאמר אליהם גם-אני אשאלה אתכם דבר אחד ואתם השיבוני ואמר לכם באי-זו רשות אני עשה אלה: 30 טבילת יוחנן המשמים היתה אם-מבני אדם השיבוני: 31 ויועצו יחדו לאמר אם-נאמר משמים יאמר מדוע אפוא לא האמנתם בו: 32 או הנאמר מבני-אדם וייראו את-העם כי-כלם חשבו את-יוחנן לנביא באמת: 33 ויענו ויאמרו אל-ישוע לא ידענו ויען ישוע ויאמר אליהם אם-כן גם-אני לא אמר לכם באי-זו רשות אני עשה אלה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה