פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק יג

יג   ויהי בצאתו מן-המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה-יפו האבנים והבנינים האלה: 2 ויען אתו ישוע ויאמר הראית את-הבנינים הגדולים האלה לא-תשאר אבן על-אבן אשר לא תתפרק: 3 וישב על-הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם לבדם אתו: 4 אמר-נא לנו מתי תהיה-זאת ומה-הוא האות בבא העת אשר תעשה-בה כל-זאת: 5 ויען ישוע וידבר אליהם השמרו לכם פן-יתעה אתכם איש: 6 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והתעו רבים: 7 ובשמעכם מלחמות ושמעות מלחמה אל-תבהלו כי-היו תהיה זאת ועוד לא בא הקץ: 8 כי-יקום גוי על-גוי וממלכה על-ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה: 9 אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי-ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני נגידים ומלכים תובאו למעני לעדות להם: 10 והבשורה צריכה להקרא בראשנה לכל-הגוים: 11 וכאשר יוליכו ומסרו אתכם אל-תדאגו ואל-תחשבו מה-תדברו כי הדבר אשר יושם בפיכם בשעה ההיא אותו תדברו יען אשר לא-אתם המדברים כי אם-רוח הקדש: 12 ואח ימסר את-אחיו למות ואב את-בנו וקמו בנים באבותם והמיתו אותם: 13 והייתם שנואים לכל למען שמי והמחכה עד-עת קץ הוא יושע: 14 וכי תראו את-שקוץ משמם אשר אמר דניאל הנביא עמד במקום אשר לא-לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל-ההרים: 15 ואשר על-הגג אל-ירד הביתה ואל-יבא בו לשאת דבר מביתו: 16 ואשר בשדה אל-ישב הביתה לשאת מלבושו: 17 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההמה: 18 אך התפללו אשר לא-תהיה מנוסתכם בחרף: 19 כי הימים ההם יהיו עת צרה אשר לא-נהיתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלהים עד-עתה וכמוה לא-תהיה עוד: 20 ולולי קצר יהוה את-הימים ההם לא-יושע כל-בשר אך למען הבחירים אשר בחר בם קצר את-הימים: 21 ואז אם-יאמר אליכם איש הנה-פה המשיח או הנהו שם אל-תאמינו: 22 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אתות ומופתים להתעות אף את-הבחירים אם-יוכלו: 23 ואתם ראו הנה מראש הגדתי לכם את-כל: 24 והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא-יגיה אורו: 25 והכוכבים יפלו מן-השמים וחילי השמים יתמוטטו: 26 ואז יראו את-בן-האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד: 27 ואז ישלח את-מלאכיו ויקבץ את-בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד-קצה השמים: 28 ומן-התאנה למדו-נא את-משל הדבר כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ: 29 כן גם-אתם בראתכם כי-היו אלה דעו כי-קרוב הוא בפתח: 30 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר-יהיו כל-אלה: 31 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון: 32 אך עת-בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע גם-לא מלאכי השמים גם-לא הבן מבלעדי האב: 33 ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי העת: 34 והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את-ביתו ויתן רשות לעבדיו ולאיש את-מלאכתו ואת-השוער צוה לשקד: 35 לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם-בערב או-בחצות הלילה אם-בעת קריאת התרנגול או בבקר: 36 פן-יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים: 37 ואת אשר אמרתי לכם הנני אמר לכל שקדו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה