פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק יד

יד   ויהי עוד יומים וחג הפסח והמצות בא ויבקשו ראשי הכהנים והסופרים לתפשו בערמה להמיתו: 2 ויאמרו לא בחג פן-תהיה מהומה בעם: 3 ויהי בהיותו בבית-היני בית שמעון המצרע ויסב אל-השלחן ותבא אשה ובידה פך-מרקחת נרד זך ויקר מאד ותשבר את-הפך ותצק על-ראשו: 4 ויש אשר מתרעמים איש אל-רעהו לאמר על-מה היה אבוד המרקחה הזאת: 5 כי ראויה היתה זאת להמכר ביותר משלש מאות דינר ולתת לעניים ויגערו בה: 6 ויאמר ישוע הניחו לה למה תלאו נפשה מעשה טוב עשתה עמדי: 7 כי העניים תמיד עמכם וכשתרצו תוכלו להיטיב להם ואנכי לא-אהיה אתכם תמיד: 8 את אשר היה לאל ידה עשתה קדמה לסוך את-גופי לקבורתו: 9 אמן אמר אני לכם כי באשר תקרא הבשורה הזאת אל-כל-העולם גם את-אשר עשתה היא יספר לזכרון לה: 10 ויהודה איש-קריות אחד משנים העשר הלך אל-ראשי הכהנים למסר אותו אליהם: 11 והם כשמעם שמחו ויאמרו לתת-לו כסף ויבקש תאנה למסרו: 12 ויהי בחג המצות ביום הראשון אשר יזבח הפסח ויאמרו אליו תלמידיו איפה תחפץ לאכל את-הפסח ונלכה ונכין: 13 וישלח שנים מתלמידיו ויאמר אליהם לכו העירה ופגע אתכם איש נשא צפחת מים לכו אחריו: 14 ובאשר יבוא שמה אמרו לבעל הבית כה אמר הרב איה המלון אשר אכל שם את-הפסח עם-תלמידי: 15 והוא יראה אתכם עליה גדולה מצעה ומוכנה ושם הכינו לנו: 16 ויצאו תלמידיו ויבאו העירה וימצאו כאשר אמר להם ויכינו את-הפסח: 17 ויהי בערב ויבא עם-שנים העשר: 18 ויסבו ויאכלו ויאמר ישוע אמן אמר אני לכם אחד מכם ימסרני והוא אכל אתי: 19 ויחלו להתעצב ויאמרו אליו זה אחר זה הכי אני הוא: 20 ויען ויאמר אליהם אחד משנים העשר הוא הטבל עמי בקערה: 21 הן בן-האדם הלך ילך ככתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על-ידו ימסר בן-האדם טוב לאיש ההוא שלא נולד: 22 ויהי באכלם ויקח ישוע לחם ויברך ויבצע ויתן להם ויאמר קחו אכלו זה הוא גופי: 23 ויקח את-הכוס ויברך ויתן להם וישתו ממנה כלם: 24 ויאמר להם זה דמי דם-הברית החדשה הנשפך בעד רבים: 25 אמן אמר אני לכם שתה לא-אשתה עוד מפרי הגפן עד-היום ההוא אשר אשתה אתו חדש במלכות האלהים: 26 ואחרי קראם את-ההלל ויצאו אל-הר הזיתים: 27 ויאמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את-הרעה ותפוצין הצאן: 28 אך אחרי קומי מן-המתים אלך לפניכם הגלילה: 29 ויאמר אליו פטרוס גם אם-יכשלו כלם אני לא אכשל: 30 ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי היום בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול פעמים אתה תכחש-בי שלש פעמים: 31 והוא התאמץ ויוסף לדבר ויאמר גם כי-יהיה עלי למות אתך כחש לא-אכחש בך וכן אמרו גם-כלם: 32 ויבאו אל-חצר אחת ושמה גת-שמני ויאמר אל-תלמידיו שבו-לכם פה עד אשר אתפלל: 33 ויקח אתו את-פטרוס ואת-יעקב ואת-יוחנן ויחל להשתומם ולמוג: 34 ויאמר אליהם נפשי מרה-לי עד-מות עמדו-פה ושקדו: 35 ויעבר מעט משם והלאה ויפל ארצה ויתפלל אשר אם-יוכל היות תעבר מעליו השעה הזאת: 36 ויאמר אבא אבי כל תוכל העבר-נא מעלי את-הכוס הזאת אך-לא את-אשר אני רוצה כי אם-את אשר-אתה: 37 ויבא וימצאם ישנים ויאמר אל-פטרוס שמעון התישן הכי-לא יכלת לשקד שעה אחת: 38 שקדו והתפללו פן-תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר רפה: 39 ויסף לסור ויתפלל באמרו עוד-הפעם כדברים ההמה: 40 וישב וימצאם שנית ישנים כי עיניהם כבדות ולא ידעו מה-יענהו: 41 ויבא פעם שלישית ויאמר אליהם נומו עוד ונוחו רב-לי כי-באה השעה הנה בן-האדם נמסר בידי חטאים: 42 קומו ונלכה הנה המוסר אותי קרב: 43 עודנו מדבר ויהודה בא והוא אחד משנים העשר ועמו המון רב בחרבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים והסופרים והזקנים: 44 והמוסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשו אתו והוליכהו אל-ימלט: 45 הוא בא והוא נגש אליו ויאמר רבי רבי וינשק-לו: 46 וישלחו-בו את-ידיהם ויתפשהו: 47 ואחד מן-העמדים אצלו שלף את-חרבו ויך את-עבד הכהן הגדול ויקצץ את-אזנו: 48 ויען ישוע ויאמר אליהם כצאת על-פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות לתפשני: 49 ואני יום יום הייתי אצלכם מלמד במקדש ולא החזקתם בי אבל למען מלאת דברי הכתובים: 50 ויעזבו אתו כלם וינוסו: 51 ונער אחד הלך אחריו מעטף בסדין לכסות את-ערותו ויאחזהו הנערים: 52 ויעזב את-הסדין בידם וינס מפניהם ערם: 53 ויוליכו את-ישוע אל-הכהן הגדול ויקהלו אליו כל-ראשי הכהנים והזקנים והסופרים: 54 ופטרוס הלך אחריו מרחוק עד-לחצר הכהן הגדול פנימה וישב שם עם-המשרתים ויתחמם נגד האור: 55 וראשי הכהנים וכל-הסנהדרין בקשו עדות על-ישוע להמיתו ולא מצאו: 56 כי רבים ענו בו עדות שקר אבל לא היו דבריהם מכונים: 57 ויקומו אנשים ויענו בו עדות שקר לאמר: 58 שמענו אתו אמר אני אהרס את-ההיכל הזה מעשה ידי אדם ולשלשת ימים אבנה היכל אחר אשר איננו מעשה ידי אדם: 59 וגם-בזאת לא היתה עדותם מכונת: 60 ויקם הכהן הגדול ויעמד בתוך וישאל את-ישוע לאמר האינך משיב דבר מה-זה אלה ענים בך: 61 והוא החריש ולא השיב דבר ויוסף עוד הכהן הגדול לשאל אתו ויאמר אליו האתה הוא המשיח בן-המברך: 62 ויאמר ישוע אני הוא ואתם תראו את-בן-האדם יושב לימין הגבורה ובא עם-ענני השמים: 63 ויקרע הכהן הגדול את-בגדיו ויאמר מה-לנו עוד לבקש עדים: 64 הנה שמעתם את-הגדוף מה-דעתכם וירשיעהו כלם כי-חיב מיתה הוא: 65 ויחלו מהם לרק בו ויחפו את-פניו ויכהו באגרף ויאמרו אליו הנבא והמשרתים אחזהו במכות על-הלחי: 66 ויהי בהיות פטרוס בתחתית החצר ותבא אחת משפחות הכהן הגדול: 67 ותרא את-פטרוס כי מתחמם הוא ותבט-בו ותאמר גם-אתה היית עם-הנצרי ישוע: 68 ויכחש ויאמר לא אדע ולא אבין מה את אמרת ויצא החוצה אל-האולם ויקרא התרנגל: 69 ותראהו השפחה ותאמר עוד אל-העמדים שם זה הוא אחד מהם ויכחש פעם שנית: 70 ומעט אחרי-כן גם-העמדים שם אמרו אל-פטרוס אמנם אתה אחד מהם כי אף-גלילי אתה ולשונך כלשונם: 71 ויחל להחרים את-נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את-האיש הזה אשר דברתם: 72 והתרנגל קרא פעם שנית ויזכר פטרוס את-הדבר אשר אמר-לו ישוע בטרם יקרא התרנגל פעמים תכחש בי שלש פעמים וישם על-לבו ויב:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה