פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק טז

טז   ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים ללכת ולסוך אתו בהם: 2 ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל-הקבר כעלות השמש: 3 ותאמרנה אשה אל-אחותה מי יגל-לנו את-האבן מעל פתח הקבר: 4 ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד: 5 ותבאנה אל-תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה: 6 ויאמר אליהן אל-תשתוממנה את-ישוע הנצרי הנצלב אתן מבקשות הוא קם איננו פה הנה-זה המקום אשר השכיבהו בו: 7 ואתן לכנה והגדתן לתלמידיו ולפטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם: 8 ותמהרנה לצאת ותנוסינה מן-הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא-הגידו דבר לאיש כי יראו: 9 והוא כאשר קם מן-המתים באחד בשבת נראה בראשנה אל-מרים המגדלית אשר גרש ממנה שבעה שדים: 10 ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים: 11 וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה: 12 ואחרי-כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בדרך בהיתם יוצאים השדה: 13 והם הלכו ויגידו לאחרים וגם-להם לא האמינו: 14 ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים לאכל ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא-האמינו לראיו והוא נעור מן-המתים: 15 ויאמר אליהם לכו אל-כל-העולם וקראו את-הבשורה לכל-הבריאה: 16 המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא-יאמין יאשם: 17 ואלה האתות אשר ילוו אל-המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו: 18 נחשים ישאו בידיהם וישתו סם-המות ולא יזיקם על-חולים ישימו את-ידיהם וייטב להם: 19 ויהי אחרי אשר-דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים: 20 והמה יצאו ויקראו בכל-המקמות ויד האדון היה עמהם ויחזק את-הדבר באתות הבאות אחריו אמן:

הבשורה הקדושה על-פי לוקס, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה