פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק ג

ג   וישב ויבוא אל-בית הכנסת ושם-איש אשר ידו יבשה: 2 ויארבו לו אם-ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו עלילות דברים: 3 ויאמר אל-האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך: 4 ויאמר אליהם המתר בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או להמית ויחרישו: 5 ויפן ויבט אליהם בזעף ויתעצב על-קשי לבבם ויאמר אל-האיש פשט את-ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת: 6 ויצאו הפרושים וימהרו להתיעץ עליו עם-אנשי הורדוס לאבדו: 7 וישוע סר משם עם-תלמידיו אל-יד הים וילכו אחריו עם-רב מן-הגליל: 8 ומיהודה ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב באו אליו כי שמעו את כל-אשר עשה: 9 ויאמר אל-תלמידיו להכין לו אניה קטנה מפני העם למען אשר לא ידחקוהו: 10 כי רפא לרבים עד כי-נפלו עליו כל-המנגעים לנגע בו: 11 והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן-אלהים: 12 ויעד בם מאד למען אשר לא-תגלינה אותו: 13 ויעל אל-ההר ויקרא אל-אשר הוא חפץ ויבאו אליו: 14 וימן שנים עשר איש להיות אתו ולשלחם לקרא: 15 והיה להם השלטן לרפא את-התחלאים ולגרש את-השדים: 16 (וישם את-שנים העשר) ויכנה את-שמעון בשם פטרוס: 17 ואת-יעקב בן-זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני-רגוש הוא בני-רעם: 18 ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר-תלמי ואת מתי ואת-תומא ואת-יעקב בן-חלפי ואת-תדי ואת שמעון הקני: 19 ואת-יהודה איש קריות אשר הסגיר אתו: 20 ויבאו הביתה ויוסף המון עם להתאסף עד כי-לא יכלו אף לאכל-לחם: 21 וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו: 22 והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו בעל-זבול בו ועל-ידי שר-השדים הוא מגרש את-השדים: 23 ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן: 24 ואם-נחלקה ממלכה על-עצמה לא-תוכל לעמד הממלכה ההיא: 25 ובית אם-נחלק על-עצמו לא-יוכל לעמד הבית ההוא: 26 ואם-השטן יתקומם אל-עצמו ונחלק לא-יוכל לעמד כי-בא קצו: 27 אין איש יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את-כליו אם-לא יאסר בראשונה את-הגבור ואחר ישסה את-ביתו: 28 אמן אמר אני לכם כי כל-החטאים יסלחו לבני אדם וכל-הגדופים אשר יגדפו: 29 אך המגדף את-רוח הקדש אין-לו סליחה לעולם כי-עונו ישא לנצח: 30 כי-המה אמרו רוח טמאה בו: 31 ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ וישלחו אליו לקרא לו: 32 והמון עם ישבו סביב לו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ ומבקשים אותך: 33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי: 34 ויפן ויבט אל-הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי: 35 כי כל-אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה