פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מרקוס פרק ד

ד   וישב ויחל ללמד על שפת הים ויקהלו אליו המון עם-רב וירד וישב באניה בים וכל-העם עומד על-יד הים ביבשה: 2 וילמדם הרבה במשלים ויאמר אליהם בלמדו אותם: 3 שמעו שמוע הנה יצא הזרע לזרע: 4 ויהי בזרעו ויפל מן-הזרע על-יד הדרך ויבאו עוף השמים ויאכלהו: 5 ויש אשר נפל על-מקום הסלע אשר אין-לו שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי לא-היה לו עמק אדמה: 6 ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי אין-לו שרש: 7 ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו ולא נתן פרי: 8 ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי עלה וגדל ויעש זה שלשים שערים וזה ששים וזה מאה: 9 ויאמר אליהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע: 10 ויהי בהיותו לבדו ויגשו האנשים אשר אתו עם-שנים העשר וישאלוהו על-המשל: 11 ויאמר אליהם לכם נתן לדעת סוד מלכות האלהים ואשר מבחוץ להם הכל במשלים: 12 למען יראו ראו ולא ידעו ושמעו שמוע ולא יבינו פן-ישובו ונסלח לחטאתם: 13 ויאמר להם לא ידעתם את-המשל הזה ואיך תבינו את-המשלים כלם: 14 הזרע הוא זרע את-הדבר: 15 ועל-יד הדרך אלה הם אשר יזרע-בם הדבר וכשמעם אותו מיד בא השטן וישא את-הדבר הזרוע בלבבם: 16 וכן הנזרעים על-מקמות הסלע הם השמעים את-הדבר ומהר בשמחה יקחהו: 17 אך אין-להם שרש בקרבם ורק לשעה יעמדו ואחר-כן בבא צרה ורדיפה בגלל הדבר מהרה יכשלו: 18 ואלה הנזרעים בין הקצים הם השמעים את-הדבר: 19 ודאגות העולם הזה ומרמת העשר ותאות אחרות באות וממעכות את-הדבר ופרי לא יהיה-לו: 20 ואלה הזרועים על-האדמה הטובה הם השמעים את-הדבר ומקבלים אתו ועשים פרי זה שלשים שערים וזה ששים וזה מאה: 21 ויאמר אליהם היביאו הנר לשום תחת האיפה ותחת המטה ולא להעלותו על-המנורה: 22 כי אין-דבר סתום אשר לא-יגלה ולא נגנז דבר כי אם-למען יצא לאור: 23 כל-אשר אזנים לו לשמע ישמע: 24 ויאמר אליהם ראו מה אתם שמעים במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם ועוד יוסף לכם (השמעים): 25 כי מי שיש-לו נתון ינתן לו ומי שאין-לו יקח ממנו גם את-אשר לו: 26 ויאמר מלכות האלהים היא כאדם משליך זרע באדמה: 27 ושכב וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע: 28 כי הארץ מאליה מוציאה פריה את-הדשא ראשונה ואחריו את-השבלת ואחרי-כן את-החטה המלאה בשבלת: 29 וכאשר גמל הפרי ימהר לשלח מגל כי בשל קציר: 30 ויאמר אל-מה נדמה את-מלכות האלהים ובאי-זה משל נמשילנה: 31 כגרגר של-חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטן מכל-הזרעים אשר על-הארץ: 32 ואחרי הזרעו יעלה ויגדל על-כל-הירקות ועשה ענפים גדולים עד-אשר יקננו עוף השמים בצלו: 33 ובמשלים רבים כאלה דבר אליהם את-הדבר כפי-אשר יכלו לשמע: 34 ובבלי משל לא דבר אליהם והיה בהיות תלמידיו עמו ואין איש אתם יבאר להם את-הכל: 35 ויהי ביום ההוא לפנות ערב ויאמר אליהם נעברה אל-עבר הים: 36 ויניחו את-המון העם ויקחו אתו באניה אשר היה בה ואניות אחרות הלכו אחריו: 37 ותקם רוח-סערה גדולה וישטפו הגלים אל-תוך האניה עד אשר-כמעט מלאה: 38 והוא ישן על-הכסת באחרי האניה ויעירו אותו ויאמרו אליו רבי הלא תדאג לנו ואנחנו אבדים: 39 ויעור ויגער ברוח ויאמר אל-הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה רבה: 40 ויאמר אליהם למה חרדים אתם איך חסרתם אמונה: 41 וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל-רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח וגם הים שמעים לו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מרקוס, הברית החדשה