פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק י

י   ויקרא אליו את-שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על-רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל-חלי וכל-מדוה: 2 ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו יעקב בן-זבדי ויוחנן אחיו: 3 פילפוס ובר-תלמי תומא ומתי המוכס יעקב בן-חלפי ו (לבי המכנה) תדי: 4 שמעון הקני ויהודה איש-קריות הוא המסר אתו: 5 את-שנים העשר האלה שלח ישוע ויצו אתם לאמר אל-דרך הגוים אל-תלכו ואל-עיר השמרונים אל-תבאו: 6 לכו אל-הצאן האבדות אשר לבית-ישראל: 7 ובלכתכם קראו לאמר מלכות השמים קרבה לבוא: 8 רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו: 9 לא-תקחו זהב ולא כסף ולא נחשת בחגוריכם: 10 ולא תרמיל לדרך ולא שתי כתנות ולא נעלים ולא מטה כי-ראוי לפעל די מחיתו: 11 וכל-עיר וכפר אשר תבאו שמה דרשו מי הוא הגון לזה בתוכה ושם שבו עד צאתכם: 12 ובבואכם אל-הבית שאלו-לו לשלום: 13 והיה אם-הגון הבית יבוא עליו שלומכם ואם-איננו הגון שלומכם אליכם ישוב: 14 וכל אשר לא-יקבל אתכם ולא ישמע לדבריכם ויצאתם מן-הבית ההוא ומן-העיר ההיא ונערתם את-עפר רגליכם: 15 אמן אמר אני לכם כי יקל לארץ-סדום ועמרה ביום הדין מן-העיר ההיא: 16 הנה אנכי שלח אתכם כשלח כבשים בין זאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים: 17 והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בכנסיותיהם: 18 ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם ולגוים: 19 וכי ימסרו אתכם אל-תדאגו איך תדברו ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברון: 20 כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם: 21 ואח ימסר את-אחיו למות ואב ימסר את-בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם: 22 והייתם שנואים לכל-אדם למען שמי והמחכה עד-עת קץ הוא יושע: 23 ואם-ירדפו אתכם בעיר אחת נוסו לעיר אחרת כי אמן אמר אני לכם לא תכלו לעבר ערי ישראל עד כי-יבוא בן-האדם: 24 אין תלמיד נעלה על-רבו ועבד על-אדניו: 25 דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם-לבעל הבית קראו בעל-זבול אף כי-לאנשי ביתו: 26 על-כן לא תיראו מפניהם כי אין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע: 27 את אשר אני אמר לכם בחשך דברו באור ואשר ילחש לאזניכם השמיעו מעל הגגות: 28 ואל-תיראו מן-ההרגים את-הגוף ואת-הנפש לא-יוכלו להרג אך תיראו את אשר-יוכל לאבד גם את-הנפש גם את-הגוף בגיהנם: 29 הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם: 30 ואתם גם-שערות ראשכם נמנות כלן: 31 לכן אל-תיראו הנה יקרתם מצפרים רבות: 32 הן כל-אשר יודה בי לפני האדם אודה-בו גם-אני לפני אבי שבשמים: 33 ואשר יכחש בי לפני האדם אכחש-בו גם-אני לפני אבי שבשמים: 34 אל-תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם-חרב: 35 כי באתי להפריד בין איש ואביו ובין בת ואמה ובין כלה וחמותה: 36 ואיבי איש אנשי ביתו: 37 האהב את-אביו ואת-אמו יותר ממני אינו כדי לי והאהב את-בנו ובתו יותר ממני אינו כדי לי: 38 ואשר לא-יקח את-צלובו והלך אחרי אינו כדי לי: 39 המצא את-נפשו יאבדנה והמאבד את-נפשו למעני הוא ימצאנה: 40 המקבל אתכם אותי הוא מקבל והמקבל אותי הוא מקבל את אשר שלחני: 41 המקבל נביא לשם נביא שכר נביא יקח והמקבל צדיק לשם צדיק שכר צדיק יקח: 42 והמשקה את-אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא-יאבד שכרו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה