פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק יא

יא   ויהי ככלות ישוע לצות את-שנים עשר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרא בעריהם: 2 ויוחנן שמע בבית הסהר את-מעשי המשיח וישלח שנים מתלמידיו: 3 ויאמר אליו האתה הוא הבא אם-נחכה לאחר: 4 ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את-אשר שמעתם ואת-אשר ראיתם: 5 עורים ראים ופסחים מהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים: 6 ואשרי האיש אשר לא-יכשל בי: 7 המה הלכו וישוע החל לדבר אל-המון העם על-אדות יוחנן ויאמר מה-זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח: 8 או מה-זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה: 9 ועתה מה-זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא אכן אמר אני לכם אף-גדול הוא מנביא: 10 כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך: 11 אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה גדול מיוחנן המטביל והקטן במלכות השמים יגדל ממנו: 12 ומימי יוחנן המטביל ועד-הנה מלכות השמים נתפשה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה: 13 כי כל-הנביאים והתורה עד-יוחנן נבאו: 14 ואם-תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא: 15 מי אשר אזנים לו לשמע ישמע: 16 ואל-מי אדמה את-הדור הזה דומה הוא לילדים הישבים בשוקים וקראים לחבריהם לאמר: 17 חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא ספדתם: 18 כי-בא-יוחנן והוא לא אכל ולא שתה ויאמרו שד בו: 19 ויבא בן-האדם אכל ושתה והם אמרים הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה בבניה: 20 אז החל להוכיח הערים אשר-רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו: 21 אוי לך כורזין אוי לך בית-צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא-כבר שבו בשק ואפר: 22 אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לצור וצידון מכם: 23 ואת כפר-נחום המרוממה עד-השמים עד-שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על-תלה עד-היום הזה: 24 אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך: 25 בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את-אלה מן-החכמים והנבונים וגליתם לעוללים: 26 הן אבי כי כן היה רצון לפניך: 27 הכל נמסר-לי מאת אבי ואין מכיר את-הבן בלתי האב ואין מכיר את-האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלות לו: 28 פנו אלי כל-העמלים והטעונים ואני אניח לכם: 29 קבלו עליכם את-עלי ולמדו ממני כי-ענו ושפל רוח אנכי ומצאו מרגוע לנפשתיכם: 30 כי עלי נעים וקל משאי:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה