פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק יג

יג   ויהי ביום ההוא ויצא ישוע מן-הבית וישב על-הים: 2 ויקהלו אליו המון עם רב וירד אל-האניה וישב בה וכל-העם עמדים על-שפת הים: 3 וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע: 4 ויזרע ויפל מן-הזרע על-יד הדרך ויבאו העוף ויאכלהו: 5 ויש אשר נפל על-מקם הסלעים אשר אין שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי אין לו עמק אדמה: 6 ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי אין-לו שרש: 7 ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו: 8 ויש אשר נפל על-האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים: 9 מי אשר לו אזנים לשמע ישמע: 10 ויגשו אליו התלמידים ויאמרו למה זה במשלים תדבר אליהם: 11 ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את-סודות מלכות השמים ולהם לא נתן: 12 כי מי שיש-לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם מה-שיש-לו ינטל ממנו: 13 על-כן במשלים אדבר אליהם כי בראתם לא יראו ובשמעם לא ישמעו אף-לא יבינו: 14 ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל-תבינו וראו ראו ואל-תדעו: 15 כי השמן לב-העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן-יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו: 16 ואתם אשרי עיניכם כי תראינה ואזניכם כי תשמענה: 17 כי-אמן אמר אני לכם נביאים וצדיקים רבים נכספו לראת את אשר אתם ראים ולא ראו ולשמע את אשר אתם שמעים ולא שמעו: 18 לכן אתם שמעו-נא את משל הזורע: 19 כל-איש שמע את-דבר המלכות ולא יבינהו ובא הרע וחטף את-הזרוע בלבבו הוא הנזרע על-יד הדרך: 20 והנזרע על-מקום הסלעים הוא השמע את-הדבר ומיד יקחנו בשמחה: 21 ולו אין שרש תחתיו ויקום רק לשעה ובהיות צרה ורדיפה בגלל הדבר יכשל כרגע: 22 והנזרע אל-הקצים הוא השמע את-הדבר ודאגת העולם הזה ונכלי העשר ימעכו את-הדבר ופרי לא-יהיה לו: 23 והנזרע על-האדמה הטובה הוא השמע את-הדבר ומבין אתו אף-יעשה פרי ונתן זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים: 24 וישם לפניהם משל אחר ויאמר מלכות השמים דומה לאדם אשר זרע זרע טוב בשדהו: 25 ויהי בהיות האנשים ישנים ויבא איבו ויזרע זונין בין החטים וילך לו: 26 וכאשר פרח הדשא ויעש פרי ויראו גם-הזונין: 27 ויגשו עבדי בעל-הבית ויאמרו אליו אדנינו הלא-זרע טוב זרעת בשדך ומאין לו הזונין: 28 ויאמר להם איש איב עשה זאת ויאמרו אליו העבדים התחפץ כי-נלך ונלקט אתם: 29 ויאמר לא פן-תלקטו את-הזונין ושרשתם גם את-החטים: 30 הניחו אתם ויגדלו שניהם יחד עד-הקציר והיה בעת הקציר ואמרתי לקוצרים לקטו בראשונה את-הזונין ואגדו אתם אגדות לשרפם ואת החטים אספו לאוצרי: 31 וישם לפניהם משל אחר ויאמר מלכות השמים דומה לגרגר של-חרדל אשר לקחו איש ויזרע בשדהו: 32 והוא קטן מכל-הזרועים וכאשר צמח גדול הוא מן-הירקות והיה לעץ עד-אשר יבאו עוף השמים וקננו בענפיו: 33 וישא עוד משלו ויאמר אליהם מלכות השמים דומה לשאר אשר לקחתו אשה ותטמן בשלש סאים קמח עד כי-יחמץ כלו: 34 כל-אלה דבר ישוע במשלים אל-המון העם ובבלי משל לא דבר אליהם דבר: 35 למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם: 36 אז שלח ישוע את-המון העם ויבא הביתה ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו באר-נא לנו את-משל זוני השדה: 37 ויען ויאמר אליהם הזורע את-הזרע הטוב הוא בן-האדם: 38 והשדה הוא העולם והזרע הטוב בני המלכות הם והזונין בני הרע המה: 39 והאיב אשר זרעם הוא השטן והקציר הוא קץ העולם והקצרים הם המלאכים: 40 והנה כאשר ילקטו הזונין ונשרפו באש כן יהיה לקץ העולם הזה: 41 בן-האדם ישלח את-מלאכיו ולקטו ממלכותו את כל-המכשלות ואת כל-פעלי האון: 42 והשליכו אתם אל-תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים: 43 אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם מי אשר לו אזנים לשמע ישמע: 44 עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את-כל-אשר-לו וקנה את-השדה ההוא: 45 עוד דומה מלכות השמים לאיש סחר המבקש מרגליות טבות: 46 וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאד הלך וימכר את-כל-אשר-לו ויקן אתה: 47 עוד דומה מלכות השמים למכמרת אשר השלכה לים ומינים שונים יאספו לתוכה: 48 וכאשר נמלאה העלו אתה אל-שפת הים וישבו וילקטו את-המינים הטובים לתוך הכלים ואת הרעים השליכו: 49 כן יהיה לקץ העולם המלאכים יצאו והבדילו את-הרשעים מתוך הצדיקים: 50 והשליכום אל-תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים: 51 ויאמר אליהם ישוע התבינו את-כל-אלה ויאמרו אליו הן אדנינו: 52 ויאמר אליהם על-כן כל-סופר מלמד למלכות השמים דומה לאיש בעל-בית המוציא מאוצרו חדשות וגם ישנות: 53 ויהי ככלות ישוע לדבר את-המשלים האלה ויעבר משם: 54 ויבא אל-ארצו וילמד אתם בבית הכנסת שלהם וישתוממו ויאמרו מאין לזה החכמה הזאת והגבורות: 55 הלא זה הוא בן-החרש הלא שם אמו מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה: 56 ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל-אלה: 57 ויהי להם למכשול ויאמר ישוע אליהם אין הנביא נקלה אם-לא בארצו ובביתו: 58 ולא-עשה שם גבורות רבות מפני חסר אמונתם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה