פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק יד

יד   בעת ההיא שמע הורדוס שר-רבע המדינה את שמע ישוע: 2 ויאמר אל-נעריו זה הוא יוחנן המטביל אשר נעור מן-המתים על-כן הכחות פעלים בו: 3 כי הורדוס תפש את-יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו: 4 כי אמר יוחנן אליו אסורה היא לך: 5 ויבקש להרגו ויירא את-ההמון כי לנביא חשבהו: 6 ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת-הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס: 7 וישבע לה ויאמר מה-תשאל נפשך ואתן לך: 8 ואמה שמה את-הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה-לי פה בקערה את-ראש יוחנן המטביל: 9 ויצר למלך אך בעבור השבועה והמסבים עמו צוה לתת לה: 10 וישלח וישא את-ראש יוחנן מעליו בבית הסהר: 11 ויביאו את-ראשו בקערה ויתנו בידי הנערה ותביאהו אל-אמה: 12 ויגשו תלמידיו וישאו את-גויתו ויקברוה וילכו ויגידו לישוע: 13 ויהי כשמעו את-זאת ויסר משם באניה אל-מקום חרבה ואין-איש אתו וישמעו המון העם וילכו אחריו ברגליהם מן-הערים: 14 ויצא ישוע וירא המון עם-רב ויהמו מעיו להם וירפא את-החלשים אשר בהם: 15 ויהי לעת ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם-נטה היום שלחה את-המון העם וילכו אל-הכפרים לקנות להם אכל: 16 ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו-אתם להם לאכל: 17 ויאמרו אליו אין-לנו פה כי אם-חמשת ככרות-לחם ושני דגים: 18 ויאמר הביאום אלי הנה: 19 ויצו את-העם לשבת על-הדשא ויקח את-חמשת ככרות-הלחם ואת-שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את-הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם: 20 ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן-הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים: 21 והאכלים כחמשת אלפים איש מלבד הנשים והטף: 22 ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניו אל-עבר הים עד אשר-ישלח את-העם: 23 וישלח את-העם ויעל ההרה בדד להתפלל ויהי-ערב והוא לבדו שמה: 24 והאניה באה עד חצי הים והגלים יטרפה כי הרוח לנגדה: 25 ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע והוא מהלך על-פני הים: 26 והתלמידים ראו אותו מהלך על-פני הים ויבהלו ויאמרו מראה-רוח הוא ויצעקו מפחד: 27 וימהר ישוע וידבר אליהם לאמר חזקו כי-אני הוא אל-תיראו: 28 ויען פטרוס ויאמר אליו אם-אתה הוא אדני צוה-נא ואבא אליך על-המים: 29 ויאמר בוא וירד פטרוס מן-האניה ויהלך על-פני המים לבוא אל-ישוע: 30 ויהי כראתו את-הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק ויאמר אדני הושיעני: 31 וימהר ישוע וישלח את-ידו ויחזק-בו ויאמר אליו קטן אמונה מה-לך כי חלק לבך: 32 הם עלו אל-האניה והרוח שככה: 33 ואנשי האניה נגשו וישתחוו-לו ויאמרו אבל בן-אלהים אתה: 34 ויעברו את-הים ויבאו ארצה גניסר: 35 ויכירו אתו אנשי המקום ההוא וישלחו אל-כל-סביבותיהם ויביאו אליו את כל-החולים: 36 ויבקשו ממנו רק לנגע בכנף בגדו וכל-הנגעים נושעו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה