פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ב

ב   ויהי בימי הורדוס המלך כאשר נולד ישוע בבית-לחם יהודה ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלים: 2 ויאמרו איה מלך היהודים אשר ילד כי ראינו את-כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו: 3 ויהי כשמע הורדוס המלך את-דבריהם ויחרד הוא וכל-ירושלים עמו: 4 ויקהל את-כל-ראשי הכהנים וסופרי העם וישאל אתם לאמר איפה יולד המשיח: 5 ויאמרו לו בבית-לחם יהודה כי-כן כתוב ביד הנביא: 6 ואתה בית-לחם ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את-עמי ישראל: 7 אז קרא הורדוס למגושים בסתר ויחקר לדעת העת אשר נראה הכוכב: 8 וישלחם בית-לחם ויאמר לכו חקרו היטב על-דבר הנער והיה כי-תמצאון אתו והגדתם לי ואבאה להשתחות-לו גם-אני: 9 ויהי כשמעם את-דברי המלך וילכו והנה הכוכב אשר-ראו במזרח הלך לפניהם עד אשר-בא ויעמד ממעל לאשר-היה שם הילד: 10 ויראו את-הכוכב וישמחו שמחה גדולה עד-מאד: 11 ויבאו הביתה וימצאו את-הילד עם-מרים אמו ויפלו על-פניהם וישתחוו-לו ויפתחו את-אוצרותם ויקריבו לו מנחה זהב ולבונה ומר: 12 ויצוו בחלום לבלתי שוב אל-הורדוס וילכו בדרך אחר אל-ארצם: 13 הם הלכו משם והנה מלאך יהוה נראה אל-יוסף בחלום לאמר קום קח את-הילד ואת-אמו וברח-לך מצרימה והיה-שם עד-אם אמרתי אליך כי הורדוס מבקש את-נפש הנער לקחתה: 14 ויקם ויקח את-הילד ואת-אמו לילה ויברח מצרימה: 15 ויהי-שם עד מות הורדוס למלאת את-דבר יהוה ביד הנביא לאמר ממצרים קראתי לבני: 16 וירא הורדוס כי התלו בו המגושים ויקצף מאד וישלח ויהרג את-כל-הילדים אשר בבית-לחם ובכל-גבוליה למבן-שנתים ולמטה לפי העת אשר חקר מפי המגושים: 17 אז הוקם הנאמר בפי ירמיהו הנביא לאמר: 18 קול ברמה נשמע נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו: 19 ויהי אחרי מות הורדוס והנה מלאך יהוה נראה בחלום אל-יוסף בארץ מצרים: 20 ויאמר אליו קום קח את-הילד ואת-אמו ולך שוב אל-ארץ ישראל כי מתו המבקשים את-נפש הילד: 21 ויקם ויקח את-הילד ואת-אמו ויבא ארצה ישראל: 22 וכשמעו כי ארכלוס מלך ביהודה תחת הורדוס אביו ויירא ללכת שמה ויצוה בחלום וילך לו אל-ארצות הגליל: 23 ויבא וישב בעיר הנקראת נצרת למלאת הדבר הנאמר על-פי הנביאים כי נצרי יקרא לו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה