פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק כג

כג   אז ידבר ישוע אל-המון העם ואל-תלמידיו לאמר: 2 הסופרים והפרושים ישבים על-כסא משה: 3 לכן כל אשר-יאמרו לכם שמרו ועשו רק השמרו מעשות כמעשיהם כי אמרים הם ואינם עשים: 4 כי אסרים משאת כבדים ועמסים על-שכם האנשים והם אינם רוצים להניעם אף באצבעם: 5 ועשים את-כל-מעשיהם להראות בהם לבני אדם כי מרחיבים את-תפליהם ומאריכים את-ציציותיהם: 6 ואהבים להסב ראשנים בסעודות ולשבת ראשנים בבתי כנסיות: 7 ושישאלו בשלומם בשוקים ושיקראו להם בני האדם רבי רבי: 8 ואתם אל-יקרא לכם רבי כי אחד הוא מוריכם המשיח ואתם אחים כלכם: 9 ואל-תקראו אב לאיש מכם בארץ כי אחד הוא אביכם אשר בשמים: 10 גם אל-יקרא לכם מורה כי מורה אחד לכם המשיח: 11 והגדול בכם יהי לכם למשרת: 12 כל-המרומם את-עצמו ישפל והמשפיל את-עצמו ירומם: 13 אבל אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סגרים אתם מפני האדם את מלכות השמים הן אתם לא-תבאו בה ואת הבאים לא תניחו לבוא: 14 (ואוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי-בלעים אתם את-בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עינים תחת זאת משפט גדול יתר מאד תשפטו:) 15 אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי-סובבים אתם בים וביבשה למען גיר איש אחד וכי יתגיר תעשו אותו לבן-גיהנם כפלים ככם: 16 אוי לכם מנהיגים עורים האמרים הנשבע בהיכל אין-זאת מאומה והנשבע בזהב ההיכל חיב: 17 כסילים ועורים כי מה-הוא הגדול אם-הזהב או ההיכל המקדש את-הזהב: 18 ואמרתם הנשבע במזבח אין מאומה והנשבע בקרבן אשר-עליו חיב: 19 כסילים ועורים כי מה-הוא הגדול אם-הקרבן או המזבח המקדש את-הקרבן: 20 לכן הנשבע במזבח נשבע בו ובכל אשר עליו: 21 והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בו: 22 והנשבע בשמים נשבע בכסא אלהים ובישב עליו: 23 אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מעשרים אתם את-המנתא ואת-השבת ואת-הכמן ותניחו את החמורות בתורה את-המשפט ואת-החסד ואת-האמונה והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם-את-אלה: 24 מנהיגים עורים המסננים את היתוש ובלעים את הגמל: 25 אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מטהרים אתם את-הכוס ואת-הקערה מחוץ ותוכן מלא גזל וגרגרנות: 26 פרוש עור טהר בראשונה את-תוך הכוס למען תטהר גם-מחוץ: 27 אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי-דמים אתם לקברים המסידים הנראים נאים מחוץ ותוכם מלא עצמות מתים וכל-טמאה: 28 ככה צדיקים אתם למראה עיני בני אדם ותוככם מלא חנפה ואון: 29 אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בונים אתם קברי הנביאים ותיפו את-ציוני קברות הצדיקים: 30 ואמרתם אם-היינו בימי אבותינו לא-היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים: 31 והנה אתם מעידים בעצמכם שבנים אתם לרוצחי הנביאים: 32 ובכן מלאו אתם סאת אבותיכם: 33 נחשים ילדי צפעונים איך תמלטו מדין גיהנם: 34 לכן הנני שלח לכם נביאים וחכמים וסופרים ומהם תהרגו ותצלבו ומהם תכו בשוטים בכנסיותיכם ותרדפום מעיר לעיר: 35 למען יבא עליכם כל-דם נקי הנשפך בארץ מדם-הבל הצדיק עד-דם זכריה בן-ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח: 36 אמן אמר אני לכם בא יבא כל-אלה על-הדור הזה: 37 ירושלים ירושלים ההרגת את-הנביאים והסקלת את השלוחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את-בניך כתרנגלת המקבצת את-אפרחיה תחת כנפיה ולא אביתם: 38 הנה ביתכם יעזב לכם שמם: 39 כי אני אמר לכם מעתה לא תראוני עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם-יהוה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה