פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק כד

כד   ויצא-ישוע מן-המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את-בניני המקדש: 2 ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את-כל-אלה אמן אמר אני לכם לא-תשאר פה אבן על-אבן אשר לא תתפרק: 3 וישב על-הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר-נא לנו מתי תהיה זאת ומה אות בואך ואות קץ העולם: 4 ויען ישוע ויאמר להם ראו פן-יתעה אתכם איש: 5 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים: 6 ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן-תבהלו כי-היו תהיה כל-זאת אך עדן אין הקץ: 7 כי יקום גוי על-גוי וממלכה על-ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה: 8 וכל-אלה רק ראשית החבלים: 9 אז יסגירו אתכם לצרה והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל-הגוים למען שמי: 10 ואז יכשלו רבים ומסרו איש את-רעהו ושנאו איש את-אחיו: 11 ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים: 12 ומפני אשר ירבה הפשע תפוג אהבת הרבים: 13 והמחכה עד-עת קץ הוא יושע: 14 ותקרא בשורת המלכות הזאת בכל-הארץ לעדות לכל-הגוים ואחר יבוא הקץ: 15 לכן כאשר תראו את-שקוץ משמם אשר אמר דניאל הנביא עומד במקום קדוש הקרא יבין: 16 אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל-ההרים: 17 ואשר על-הגג אל-ירד לשאת דבר מביתו: 18 ואשר בשדה אל-ישב הביתה לשאת את-מלבושו: 19 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם: 20 אך התפללו שלא תהיה מנוסתכם בחרף ולא בשבת: 21 כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא-נהיתה מראשית הולם ועד-עתה וכמוה לא תוסף: 22 ולולא נקצרו הימים ההם לא ינצל כל-בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם: 23 וכי-יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה-פה המשיח או הנו-שם אל-תאמינו: 24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את-הבחירים אם-יוכלו: 25 הנה מראש הגדתי לכם: 26 לכן כי-יאמרו אליכם הנו במדבר אל-תצאו הנו בחדרים אל-תאמינו: 27 כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד-המערב כן יהיה גם-בואו של-בן-האדם: 28 כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים: 29 ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן-השמים וחילי השמים יתמוטטו: 30 אז יראה אות בן-האדם בשמים וספדו כל-משפחות הארץ וראו את-בן-האדם בא עם-ענני השמים בגבורה וכבוד רב: 31 ושלח את-מלאכיו בקול שופר גדול וקבצו את-בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים: 32 ומן-התאנה למדו את-המשל הזה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ: 33 כן גם-אתם בראותכם את-כל-אלה דעו כי-קרוב הוא בפתח: 34 אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר-יהיו כל-אלה: 35 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון: 36 והיום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע גם-לא מלאכי השמים גם-לא הבן בלתי אבי לבדו: 37 וכימי נח כן יהיה גם-בואו של-בן-האדם: 38 כי כאשר לפני ימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים נשים לאנשים עד-היום אשר-בא נח אל-התבה: 39 ולא ידעו עד-בוא המבול וימח את-כלם כן יהיה גם-בואו של-בן-האדם: 40 אז יהיו שנים בשדה ויאסף אחד והאחד יעזב: 41 שתים טוחנות ברחים ותאסף אחת ואחת תעזב: 42 לכן שקדו כי אינכם יודעים באי-זו שעה יבא אדניכם: 43 ואת-זאת דעו אשר לו-ידע בעל הבית באי-זו אשמורה יבא הגנב כי-עתה שקד ולא הניח לחתר את-ביתו: 44 לכן היו נכונים גם-אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן-האדם: 45 מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על-עבדיו לתת להם את-אכלם בעתו: 46 אשרי העבד אשר יבוא אדניו וימצאהו עשה כן: 47 אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על-כל-אשר-לו: 48 ואם-יאמר העבד הרע בלבו מאחר אדני לבוא: 49 והכה את-חבריו ואכל ושתה עם-הסובאים: 50 בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע: 51 וישסף אתו וישים את-חלקו עם-החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה