פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ג

ג   בימים ההם קם יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר: 2 שובו כי מלכות השמים קרבה לבוא: 3 כי זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו: 4 ויוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער: 5 ותצא אליו ירושלים וכל-יהודה וכל-ככר הירדן: 6 ויטבלו על-ידו בירדן ויתודו את-חטאתם: 7 ויהי כראותו רבים מן-הפרושים והצדוקים נגשים להטבל ויאמר להם ילדי צפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן-הקצף העתיד לבא: 8 לכן עשו פרי ראוי לתשובה: 9 ואל-תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן-האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם: 10 וכבר הושם הגרזן על-שרש העצים והנה כל-עץ אשר איננו עשה פרי טוב יכרת וישלך באש: 11 הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק ממני אשר קטנתי משאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש: 12 ובידו המזרה וזרה את-גרנו ואסף את-דגנו אל-אוצרו ואת-המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה: 13 ויבא ישוע מן-הגליל הירדנה אל-יוחנן להטבל על-ידו: 14 ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על-ידך ואתה בא אלי: 15 ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל-הצדקה וינח לו: 16 ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר ויעל מן-המים והנה השמים נפתחו-לו וירא את-רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו: 17 והנה קול מן-השמים אומר זה בני ידידי אשר-רציתי בו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה