פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ד

ד   אז נשא הרוח את-ישוע המדברה למען ינסהו השטן: 2 ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה וירעב: 3 ויגש אליו המנסה ויאמר אם בן-האלהים אתה דבר לאבנים האלה ותהיינה ללחם: 4 ויען ויאמר הן כתוב לא על-הלחם לבדו יחיה האדם כי על-כל-מוצא פי-יהוה: 5 וישאהו השטן אל-עיר הקדש ויעמידהו על-פנת-גג בית המקדש: 6 ויאמר אליו אם בן-האלהים אתה נפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה-לך ועל-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך: 7 ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך: 8 ויוסף השטן וישאהו אל-הר גבה מאד ויראהו את-כל ממלכות תבל וכבודן: 9 ויאמר אליו כל-זאת לך אתננה אם-תקד ותשתחוה לי: 10 ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד: 11 וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו: 12 ויהי כשמע ישוע כי הסגירו את-יוחנן וילך אל ארץ הגליל: 13 ויצא מנצרת ויבא וישב בכפר-נחום אשר על-שפת הים בגבול זבלון ונפתלי: 14 למלאת הנאמר על-פי ישעיהו הנביא לאמר: 15 ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים: 16 העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם: 17 מן-העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי מלכות השמים קרבה לבוא: 18 ויהי בהתהלכו על-יד ים-הגליל וירא והנה שני אנשים אחים שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו משליכים מצודה בים כי דיגים הם: 19 ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים: 20 ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו: 21 ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את-יעקב בן-זבדי ואת-יוחנן אחיו באניה עם-זבדי אביהם והמה מתקנים את-מכמרותם ויקרא אליהם: 22 ויעזבו מהרה את-האניה ואת-אביהם וילכו אחריו: 23 ויסב ישוע בכל-הגליל וילמד בכנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל-מחלה וכל-מדוה בעם: 24 ושמעו יצא בכל-ארץ סוריא ויביאו אליו את כל-החולים המענים בכל-חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם: 25 וילכו אחריו המנים המנים מן-הגליל ומן-עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה