פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ה

ה   ויהי כראותו את-המון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו: 2 ויפתח את-פיו ויורם ויאמר: 3 אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמים: 4 אשרי האבלים כי-הם ינחמו: 5 אשרי הענוים כי-המה יירשו ארץ: 6 אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי-הם ישבעו: 7 אשרי הרחמנים כי-הם ירחמו: 8 אשרי ברי לבב כי-הם יחזו את-האלהים: 9 אשרי רדפי שלום כי-בני אלהים יקרא להם: 10 אשרי הנרדפים בגלל הצדקה כי להם מלכות השמים: 11 אשריכם כי-יחרפו ורדפו אתכם ודברו עליכם בשקר כל-רע בעבורי: 12 שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי-כן רדפו את-הנביאים אשר היו לפניכם: 13 אתם מלח הארץ ואם-המלח היה תפל במה ימלח הן לא-יצלח עוד לכל כי אם-להשליך חוצה והיה מרמס לבני אדם: 14 אתם אורו של-עולם עיר ישבת על-ההר לא תסתר: 15 גם אין מדליקים נר לשום אותו תחת האיפה כי אם-על-המנורה להאיר לכל-אשר בבית: 16 כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את-אביכם שבשמים: 17 אל-תדמו כי באתי להפר את-התורה או את-דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם-למלאת: 18 כי אמן אמר אני לכם עד כי-יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או-קוץ אחד מן-התורה עד אשר יקים הכל: 19 לכן האיש אשר יפר אחת מן-המצות הקטנות האלה וילמד את-בני האדם לעשות כמוהו קטון יקרא לו במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן לזה גדול יקרא במלכות השמים: 20 כי אני אמר לכם אם לא-תהיה צדקתכם מרבה מצדקת הסופרים והפרושים לא תבאו במלכות השמים: 21 הלא שמעתם כי נאמר לראשנים לא תרצח ואשר ירצח חיב הוא לבית דין: 22 ואני אמר לכם כל-אשר יקצף על-אחיו חנם חיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל-אחיו רקא חיב הוא לסנהדרין ואשר נבל יקרא לו הוא מחיב אש גיהנם: 23 לכן אם-תקריב קרבנך אל-המזבח וזכרת כי-יש לאחיך דבר ריב עמך: 24 הנח שם את-קרבנך לפני המזבח ולך כפר את-פני אחיך ואחרי כן בוא הקרב את-קרבנך: 25 מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן-יסגירך איש ריבך אל-השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת אל-בית הכלא: 26 אמן אמר אני לך לא תצא משם עד אם-שלמת את-הפרוטה האחרונה: 27 שמעתם כי נאמר לראשנים לא תנאף: 28 ואני אמר לכם כל-המסתכל באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו: 29 ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל-גופך אל-גיהנם: 30 ואם-ידך הימנית תכשילך קצץ אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל-גופך אל-גיהנם: 31 ונאמר איש כי ישלח את-אשתו ונתן לה ספר כריתות: 32 ואני אמר לכם המשלח את-אשתו בלתי על-דבר זנות מביאה לידי נאפים והלקח את-הגרושה לו לאשה נאף הוא: 33 עוד שמעתם כי נאמר לראשנים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך: 34 ואני אמר לכם לא תשבעו כל-שבועה לא בשמים כי-כסא אלהים המה: 35 ולא בארץ כי-הדום רגליו היא ולא בירושלים כי-היא קרית מלך רב: 36 אף בחיי ראשך אל-תשבע כי-לא תוכל להפך שערה אחת ללבנה או לשחרה: 37 אך-יהי דברכם הן הן לא לא והיותר על אלה מן-הרע הוא: 38 שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן: 39 ואני אמר לכם אל-תתקוממו לרשע והמכה אותך על-הלחי הימנית הטה-לו גם את-האחרת: 40 ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את-כתנתך תן-לו גם את-המעיל: 41 והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים: 42 השאל מאתך תן-לו והבא ללות ממך אל-תשב פניו: 43 שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את-איבך: 44 ואני אמר לכם אהבו את-איביכם (ברכו את-מקלליכם היטיבו לשנאיכם) והתפללו בעד (מכאיביכם ו) רדפיכם: 45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על-הצדיקים וגם על-הרשעים: 46 כי אם-תאהבו את-אהביכם מה-שכרכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 47 ואם-תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה-שבחכם הלא גם-המכסים יעשו-זאת: 48 לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה