פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ו

ו   השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם להראות להם כי אם-כן אין-לכם שכר מאת אביכם שבשמים: 2 לכן בעשותך צדקה אל-תריע לפניך בשופר כאשר יעשו החנפים בבתי כנסיות וברחבות למען יהללו אותם האנשים אמן אמר אני לכם המה נשאו את שכרם: 3 ואתה בעשותך צדקה אל-תדע שמאלך את אשר עשה ימינך: 4 למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא (בגלוי) יגמלך: 5 וכי תתפלל אל-תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי כנסיות ובפנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם המה נשאו את שכרם: 6 ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל-אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא (בגלוי) יגמלך: 7 ובהתפללכם אל-תפטפטו כגוים האמרים בלבבם ברב דברינו נשמע: 8 ואתם אל-תדמו להם כי יודע אביכם כל-צרככם בטרם תשאלו ממנו: 9 לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך: 10 תבא מלכותך יעשה רצונך כאשר בשמים גם בארץ: 11 את-לחם חקנו תן-לנו היום: 12 ומחל-לנו על-חבותינו כאשר מחלנו גם-אנחנו לחיבינו: 13 ואל-תביאנו לידי נסיון כי אם-תחלצנו מן-הרע ((כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן)): 14 כי אם-תמחלו לבני-אדם על-חטאתם ימחל גם-לכם אביכם שבשמים: 15 ואם לא תמחלו לבני אדם גם-אביכם לא-ימחל לחטאתיכם: 16 וכי תצומו אל-תהיו זעפים כחנפים המשנים את-פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם המה נשאו את-שכרם: 17 ואתה כי תצום סוך את-ראשך ורחץ את-פניך: 18 אשר לא-תראה צם לבני אדם כי אם-לאביך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא (בגלוי) יגמלך: 19 אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו וגנבו: 20 אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא-יאכלום שם וגנבים לא יחתרו ולא יגנבו: 21 כי במקום אשר-אוצרכם בו שם יהיה גם-לבבכם: 22 נר הגוף העין ואם-עינך תמימה כל-גופך יאור: 23 ואם-עינך רעה כל-גופך יחשך ואם יחשך האור אשר בקרבך מה-רב החשך: 24 לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי ישנא את-האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את-האחר לא תוכלו עבוד את-האלהים ואת-הממון: 25 על-כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם לאמר מה-נאכל ומה-נשתה ולגופכם לאמר מה-נלבש הלא הנפש היא יקרה מן-המזון והגוף יקר מן-המלבוש: 26 הביטו אל-עוף השמים וראו הן לא יזרעו ולא יקצרו ולא יאספו לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד: 27 ומי בכם בדאגתו יוכל להוסיף על-קומתו אמה אחת: 28 וללבוש למה תדאגה התבוזנו-נא אל-שושני השדה הצמחות: 29 לא יעמלו ולא יטוו ואני אמר לכם כי גם-שלמה בכל-הדרו לא-היה לבוש כאחת מהנה: 30 ואם-ככה מלביש האלהים את-חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי-אתכם קטני אמונה: 31 לכן אל-תדאגו לאמר מה-נאכל ומה-נשתה ומה-נלבש: 32 כי את-כל-אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי צריכים אתם לכל-אלה: 33 אך דרשו בראשונה את-מלכות אלהים ואת-צדקתו ונוסף לכם כל-אלה: 34 לכן אל-תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לו ודיה לצרה בשעתה:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה