פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ח

ח   וירד מן-ההר וילך אחריו המון עם רב: 2 והנה איש מצרע בא וישתחו-לו ויאמר אדני אם-תרצה תוכל לטהרני: 3 וישלח ישוע את-ידו ויגע-בו ויאמר חפץ אנכי טהר וברגע נרפאה צרעתו: 4 ויאמר אליו ישוע ראה אל-תספר לאיש ולך הראה אל-הכהן והקרבת את-הקרבן אשר צוה משה לעדות להם: 5 ויהי כבאו אל-כפר-נחום ויגש אליו שר-מאה אחד ויתחנן-לו לאמר: 6 אדני הנה נערי נפל למשכב בביתי והוא נכה אברים ומענה עד-מאד: 7 ויאמר ישוע אליו אבא ורפאתיו: 8 ויען שר-המאה ויאמר אדני נקלתי מאשר תבא בצל קורתי רק דבר-נא דבר ונרפא נערי: 9 כי אנכי איש אשר תחת ממשלה וגם-יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה-זאת ועשה: 10 וישמע ישוע ויתמה ויאמר אל-ההלכים אחריו אמן אמר אני לכם גם-בישראל לא-מצאתי אמונה רבה כזאת: 11 ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם-אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים: 12 אבל בני המלכות המה יגרשו אל-החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים: 13 ויאמר ישוע אל-שר-המאה לך וכאמונתך כן יהיה-לך וירפא נערו בשעה ההיא: 14 ויבא ישוע ביתה פטרוס וירא את-חמותו נפלת למשכב וחולת קדחת: 15 ויגע בידה ותרף ממנה הקדחת ותקם ותשרתם: 16 ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את-הרוחות בדבר פיו וירפא את כל-החולים: 17 למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם: 18 ויהי כראות ישוע המון עם רב סביבתיו ויצו לעבר משם אל-עבר הים: 19 ויגש אליו אחד הסופרים ויאמר אליו רבי אלכה אחריך אל כל-אשר תלך: 20 ויאמר אליו ישוע לשועלים יש-חורים ולעוף השמים קנים ובן-האדם אין לו מקום להניח את-ראשו: 21 ואיש אחר מן-התלמידים אמר אליו אדני הניחה-לי ואלך בראשונה לקבר את-אבי: 22 ויאמר אליו ישוע לך אחרי והנח למתים לקבר את-מתיהם: 23 וירד אל-האניה וירדו אתו תלמידיו: 24 והנה סער גדול היה בים עד-אשר כסו הגלים את-האניה והוא ישן: 25 ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו: 26 ויאמר אליהם קטני אמונה מה חרדים אתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה רבה: 27 ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אשר גם-הרוחות והים אליו ישמעון: 28 ויהי כבאו אל-עבר הים אל-ארץ הגדרים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגזנים מאד עד אשר לא-יכל איש לעבר בדרך ההוא: 29 והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עת: 30 ושם עדר חזירים רבים רעים הרחק מהם: 31 ויתחננו אליו השדים לאמר אם תגרשנו תנה לנו לבוא בעדר החזירים: 32 ויאמר אליהם לכו ויצאו ויבאו בעדר החזירים והנה השתער כל-עדר החזירים מן-המורד אל-הים וימותו במים: 33 וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את-הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים: 34 והנה כל-העיר יצאה לקראת ישוע וכראותם אתו ויבקשו ממנו לעבר מגבולם:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה