אגרת פולוס השליח אל-האפסיים, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים פרק א

א   פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל-כל-הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם-ההגמונם והשמשים: 2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 3 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם: 4 ותמיד בכל-תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם: 5 על-התחברותכם אל-הבשורה למן-היום הראשון ועד-הנה: 6 ובטוח אני במתחיל בכם המעשה הטוב שגם-יגמרנו עד-יום ישוע המשיח: 7 כראוי לי לחשב לכלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי וחזקי את-הבשורה כי אתם כלכם חברי בחסד: 8 כי האלהים לעד לי אשר נכספתי לכלכם באהבת ישוע המשיח: 9 ועל-זאת מתפלל אנכי שעוד תרבה ותגדל אהבתכם להשכל ולכל-דעת: 10 למען תדעו בין טוב לרע והייתם זכים ובלי מכשול עד-יום המשיח: 11 מלאים פרי הצדקה על-ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ולתהלתו: 12 והנני מודיע אתכם אחי כי מה-שבא עלי לא בא אלא ליתרון הבשורה: 13 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל-שער המלך ולכל הנשארים: 14 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו בלבבם לדבר את-הדבר בלי-פחד: 15 הן יש מכריזים את-המשיח מקנאה וריב ויש מכריזים ממחשבה טובה: 16 אלה ממריבה מכריזים את-המשיח לא בלב-טהור כי חשבים להוסיף צרה על-מוסרי: 17 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי-נתון אנכי להצדיק את-הבשורה: 18 אלא מה-בכך ובלבד שיכרז המשיח בין בעלילה ובין באמת בזאת אני שמח וגם אהיה שמח: 19 כי יודע אני שגם זאת תהיה-לי לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח: 20 ואוחיל ואקוה שלא אבוש מכל-דבר כי אם-בכל-בטחון כאשר מאז כן עתה יתגדל המשיח בגופי אם-בחיי אם-במותי: 21 כי המשיח הוא חיי והמות רוח-לי: 22 אלא אם-חיי בבשר יוסיף-לי פרי עמלי לא אדע במה אבחר: 23 כי אחוז אני משני צדדים נפשי אותה להפטר ולהיות עם-המשיח כי-זה המבחר: 24 אבל עמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם: 25 ואני בטח וידע שאותר ואעמד עם-כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם: 26 למען תרבה על-ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם: 27 רק התנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם-בבואי לראותכם אם-בהיותי רחוק שקימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי נפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה: 28 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם וגם-זאת מאת האלהים: 29 כי-לכם נתן להתענות בעד המשיח ולא-להאמין בו בלבד: 30 כי גם-לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה