פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים פרק ב

ב   לכן אם-יש תוכחת במשיח אם-תנחומות האהבה אם-חברת רוח אם-רחמים וחמלה: 2 השלימו-נא את-שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד: 3 ואל-תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם-בשפלות רוח יחשב איש את-רעהו גדול ממנו: 4 כל-אחד אל-ידאג לאשר-לו לבדו כי אם-גם לאשר לחברו: 5 כי יהי לבבכם כלבב המשיח ישוע: 6 אשר אף כי-היה בדמות האלהים לא-חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים: 7 כי אם-הפשיט את-עצמו וילבש דמות עבד ויהי דומה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם: 8 וישפל את-נפשו ויכנע עד-מות עד-מיתת הצליבה: 9 על-כן הגביהו האלהים מאד ויתן-לו שם נעלה על-כל-שם: 10 אשר בשם ישוע תכרע כל-ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ: 11 וכל-לשון תודה כי אדון ישוע המשיח לכבוד אלהים האב: 12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל-עת כן לא בהיותי אצלכם בלבד אלא-עוד יתר עתה כשאני רחוק מכם תיגעו לתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה: 13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם-לחפץ גם-לפעל כפי רצונו: 14 עשו כל-דבר בלא תלנות ובלא מזמות: 15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים אין-מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר-תאירו ביניהם כמאורת בעולם: 16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי: 17 אבל גם כי-אסך על-זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח ושש עם-כלכם: 18 וככה שמחו אף-אתם ושישו עמדי: 19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח אליכם במהרה את-טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי שלומכם: 20 כי זולתו אין-אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם: 21 כי כלם את אשר-להם ידרשו ולא את-אשר לישוע המשיח: 22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את-אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה: 23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה-יהיה לי: 24 ובטחתי באדנינו אשר גם-אנכי אבוא אליכם במהרה: 25 וחשבתי לחובה לי לשלח אליכם את-אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי: 26 מפני שהיה נכסף לכלכם ונעצב מאד על-אשר שמעתם כי חלה: 27 אמנם חלה חלה ונטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם-עלי רחם שלא-יבוא עלי יגון על-יגון: 28 לכן מהרתי ושלחתיו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם-ימעט יגוני: 29 על-כן קבלהו באדנינו בכל-שמחה והוקירו אנשים כמהו: 30 כי בעד מעשה המשיח הגיע עד-מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את-אשר חסרתם בשרתכם אותי:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה