אגרת פולוס אל-טיטוס, אגרת פולוס אל-פילימון, הברית החדשה

אגרת פולוס אל-פילימון פרק א

א   פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל-פילימון החביב והעזר אתנו: 2 ואל-אפיה האהובה ואל-ארכפוס החבר לנו במלחמתינו ואל-הקהלה אשר בביתך: 3 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 4 מודה אני לאלהי בכל-עת בהזכירי אתך בתפלותי: 5 אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר-בך לאדנינו ישוע ולכל-הקדושים: 6 למען אשר תתחזק התחברות אמונתך בדעת כל-טוב אשר בכם לשם המשיח ישוע: 7 כי שמחה גדולה ונחמה יש-לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים על-ידך אחי: 8 לכן אף-כי יש-לי אמץ רב במשיח לצותך את הנכון הנה בחרתי למען האהבה לחלות את-פניך: 9 אנכי פולוס הזקן ועתה גם-אסיר ישוע המשיח: 10 הנני מחלה את-פניך על-בני אשר חוללתיו בהיותי במאסר על-אניסימוס: 11 אשר מלפנים לא-הועיל לך ועתה הוא להועיל גם-לך גם-לי והשיבתיו אליך: 12 ואתה קבל-נא אתו שהוא יקר ללבי: 13 חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה: 14 אבל לא חפצתי לעשות דבר שלא ברצונך כדי שלא-תהיה טובתך באנס כי אם-בנדבה: 15 כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה-לך לעולם: 16 ומעתה לא כעבד כי אם-למעלה מעבד כאח אהוב ביותר לי ואף כי-לך הן בבשר הן באדון: 17 והנה אם-תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני: 18 ואם-הרע לך בדבר או חיב-הוא לך דבר חשבהו לי: 19 אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי-אתה חיב לי גם-את-נפשך: 20 כן אחי אהנה-נא ממך באדון נחם-נא את-לבי באדון: 21 כתבתי אליך ואני בטוח בך שתשמע לי וידע אני שתוסיף לעשות על-אשר אמרתי: 22 וגם-לי תכין בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על-ידי תפלותיכם: 23 אפפרס האסור אתי במשיח ישוע: 24 ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך: 25 חסד ישוע המשיח אדנינו עם-רוחכם אמן:

אגרת אל-העברים, אגרת פולוס אל-פילימון, הברית החדשה