אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים פרק א

א   פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו: 2 אל-הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולסא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדונינו ישוע המשיח: 3 מודים אנחנו לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח ונתפלל בעדכם תמיד: 4 כי שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם את-כל-הקדשים: 5 בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעה לכם מקדם בדבר-אמת של-הבשורה: 6 הבאה אליכם ולכל-העולם ותפרה ותרבה גם-בתוככם למן-היום אשר שמעתם והכרתם באמת את-חסד אלהים: 7 כאשר גם-למדתם מן-אפפרס החביב העבד עמי אשר-הוא משרת נאמן בעדכם למשיח: 8 והוא גם-הודיע אתנו את-אהבתכם ברוח: 9 בעבור זאת גם-אנחנו למן-היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל-חכמה ותבונה רוחנית: 10 להתהלך כטוב בעיני האדון וככל-חפצו ולעשות פרי בכל-מעשה טוב ולרבות ולהוסיף לדעת אלהים: 11 להתחזק בכל-כח כגבורת כבודו לכל-סבלנות וארך רוח עם-שמחה: 12 ולתת תודה לאבינו המזכה אתנו בחלק נחלת הקדשים באור: 13 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן-אהבתו: 14 אשר יש-לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים: 15 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל-נברא: 16 כי-בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר-איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על-ידו ולמענהו: 17 והוא לפני הכל והכל קים בו: 18 והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל: 19 כי-כן היה הרצון לשכן בו את-כל המלוא: 20 ולרצות לעצמו את-הכל על-ידו בעשותו שלום בדם-צלובו על-ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים: 21 וגם-אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים: 22 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על-ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי-מום ודפי: 23 אם-תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תמוטו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל-הנברא תחת השמים ואשר אני פולוס הייתי לה למשרת: 24 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא מה-שחסר מיסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה: 25 אשר הייתי לה למשרת כפי-פקדת אלהים אשר נתנה-לי עליכם למלאת את-דבר האלהים: 26 את-הסוד אשר היה נעלם מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו: 27 אשר-רצה האלהים להודיעם אי-זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד: 28 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל-איש ובלמדנו כל-איש בכל-חכמה למען העמיד כל-איש שלם במשיח ישוע: 29 ובזאת אף-אני עמל ומתגושש כפי-פעלת כחו הפעל בי בגבורה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה