פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים פרק ב

ב   הנני מודיע אתכם גדל הקרב שלי בעדכם ובעד אנשי לודקיא ובעד כל אשר לא-ראו את-פני בבשר: 2 למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל-עשר דעת נכונה להבין ולהשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח: 3 אשר גנוזים בו כל-אצרות החכמה והדעת: 4 וזאת אמר אני לכם למען אשר-לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות: 5 כי גם-אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את-מעמדכם ותקף אמונתכם במשיח: 6 לכן כאשר קבלתם את-המשיח את ישוע אדנינו כן גם-התהלכו בו: 7 משרישים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה: 8 הזהרו פן-יוליך אתכם איש שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ותקוני העולם ולא על-פי המשיח: 9 כי בו בגופו שכן כל-מלא האלהות ובו אתם נמלאים: 10 אשר הוא ראש כל-שררה ושלטן: 11 ובו גם-נמלתם מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר (החוטא) היא מילת המשיח: 12 כי נקברתם אתו בטבילה אף-קמתם אתו בתחיה על-ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן-המתים: 13 גם-אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את-כל-פשעיכם: 14 וימחק את-השטר המעיד בנו בחקתיו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלוב: 15 ויפשט את-השרים והשליטים ויתנם לראוה בם רבים ויוליכם בו שבי: 16 על-כן לא-ידין איש אתכם על-דבר מאכל ומשקה או-על מועדים וראשי חדשים ושבתות: 17 אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח: 18 אל-תתנו לאיש להאביד שכרכם על-ידי שפלות רוח ועבודת מלאכים והוא מהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על-לא-דבר משכל בשרו: 19 ואיננו אחז בראש אשר ממנו כל-הגוף המחבר והמאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים: 20 לכן אם-מתם עם-המשיח לתקוני העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם: 21 אל-תאחז אל-תטעם אל-תגע: 22 והם עמדים לכלות בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם: 23 הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שאין בו מועיל רק-להשביע הבשר:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה