פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים פרק ג

ג   לכן אם-קמתם עם-המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים: 2 את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את-אשר בארץ: 3 כי-מתם וחייכם צפונים עם-המשיח באלהים: 4 בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם-אתם תגלו עמו בכבוד: 5 על-כן תמותתו אבריכם בארץ את-הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים: 6 כי בגלל אלה יבא חרון אלהים על-בני המרי: 7 אשר גם-אתם הלכתם בהם מלפנים בשבתכם בתוכם: 8 אך-עתה הסירו כל-אלה מעליכם רגז וכעס ורשע וגדוף ודברי נבלה מפיכם: 9 ואל-תשקרו איש בעמיתו אחרי אשר פשטתם את-האדם הישן ופעלותיו: 10 ולבשתם את-האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו: 11 אשר אין-בו יוני ויהודי ולא מילה וערלה ולא לעז וסקותי ולא עבד ובן-חורין כי המשיח הוא הכל ובכל: 12 לכן אתם בחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים: 13 ותשאו איש את-רעהו ותמחלו בהיות לכם ריב איש עם-אחיו כאשר המשיח מחל לכם כן תמחלו גם-אתם: 14 ועל-כל-אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות: 15 וישלט בלבבכם שלום המשיח אשר-נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה: 16 דבר המשיח ישכן בקרבכם בשפע רב בכל-חכמה ותלמדו ותעוררו את-נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם: 17 וכל אשר-תעשו בין במלין ובין בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על-ידו: 18 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו: 19 אתם האנשים אהבו את-נשיכם ואל-תתמרמרו אליהן: 20 הבנים שמעו אל-ילדיכם בכל-דבר כי-הוא לרצון לאדנינו: 21 האבות אל-תרגיזו את-בניכם פן-יתיאשו: 22 העבדים שמעו אל-אדניכם מן-הבשר לכל-דבר לא בעבודה שהיא למראה עינים כמבקשים למצא חן בעיני בני-אדם כי אם-בתם-לבב כיראי האלהים: 23 כל-אשר תעשו עשו בכל-נפשכם כמי שעשה ליהוה ולא לבני-אדם: 24 וידעתם כי תקחו מאת יהוה גמול הירשה כי את-אדנינו המשיח עבדים אתם: 25 וכל-עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין-שם משא פנים:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה