פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים פרק ד

ד   אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם-אתם יש-לכם אדון בשמים: 2 התמידו בתפלה ושקדו-בה בתודה: 3 והתפללו גם-בעדנו למען יפתח-לנו האלהים את-שער הדבור לחות את-סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי: 4 למען אשר-אגלה אתו כמשפט עלי לחות: 5 התנהגו בחכמה עם-אתם שבחוץ והוקירו את-השעה: 6 דבריכם יהיו נעימים בכל-עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל-אדם: 7 על-אדותי יספר לכם הכל טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון: 8 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען ידע את-דבריכם וינחם את-לבבכם: 9 עם-אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר-הוא מכם המה יודיעו אתכם את-כל-דברינו פה: 10 ארסטרכוס העצור עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן-אחות בר-נבא אשר צויתם עליו אם-יבוא אליכם תקבלהו: 11 וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן-המולים המה לבדם מן-העזרים למלכות האלהים היו-לי לנחמה: 12 אפפרס אשר-הוא מכם שאל לשלומכם עבד המשיח המתגושש בעדכם בתפלתיו בכל-עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת לכל-חפץ אלהים: 13 כי מעיד אני עליו כי קנאה גדולה הוא מקנא לכם ולאנשי לודקיא ולאנשי הירפוליס: 14 לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם: 15 שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו: 16 ואחרי אשר נקראה האגרת הזאת אצלכם ראו שתקרא גם-בקהל לודקיים ואת-אשר ללודקיא תקראוה גם-אתם: 17 ואמרו אל-ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה: 18 שאל לשלומכם בכתב ידי אני פולוס זכרו את-מוסרי החסד עמכם אמן:

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה