מעשי השליחים, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק א

א   פולוס עבד ישוע המשיח מקרא להיות שליח ונבדל לבשורת אלהים: 2 אשר הבטיח אתה מראש על-ידי נביאיו בכתבי הקדש: 3 על-דבר בנו אשר מזרע דוד לפי הבשר: 4 אשר הוכן לבן-האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו: 5 אשר-על-ידו נתן לנו חסד ושליחות להקים משמעת האמונה בכל-הגוים למען שמו: 6 ובתוכם הנכם גם-אתם קרואי ישוע המשיח: 7 כל-ידידי האלהים ומקראים להיות קדושים אשר ברומי חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 8 בראשונה מודה אני לאלהי בישוע המשיח על-כלכם אשר אמונתכם מודעת בכל-העולם: 9 כי עד האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו כי תמיד אני מזכיר אתכם: 10 ומתחנן אני בכל-עת בתפילותי אשר אצליח לבוא אליכם רק-הפעם בחפץ האלהים: 11 כי כלתה נפשי לראותכם ולהאציל אליכם מתת רוח למען חזק לבכם: 12 להתנחם עמכם אני באמונתכם ואתם באמונתי: 13 ולא-אכחד מכם אחי כי-פעמים רבות שמתי על-לבי לבוא אליכם להיות לי פרי גם-בכם כמו ביתר הגוים ולא-עלתה בידי עד-הנה: 14 מחיב אנכי ליונים וללעזים גם לחכמים ולפתאים: 15 לכן נדבני לבי להשמיע את-הבשורה גם-אתכם בני רומי: 16 כי אינני בוש מבשורת המשיח אשר גבורת אלהים היא לתשועה לכל-המאמין ליהודי ראשונה וגם-ליוני: 17 כי-בה נגלתה צדקת אלהים מאמונה אל-אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה: 18 כי נגלה חרון אלהים מן-השמים על כל-רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את-האמת בעולה: 19 יען אשר דעת האלהים גלויה בקרבם כי האלהים גלה להם: 20 כי מהותו הנעלמה היא כחו תודע במעשיו ותראה בהם גבורתו הנצחית ואלהותו מעת נברא העולם עד-אשר אין להם פתחון פה להתנצל: 21 כי הכירו את-האלהים ולא-כבדהו כאלהים וגם-לא הודו לו כי אם-הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער: 22 ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים: 23 וימירו את-כבוד האלהים אשר הוא חי וקים בדמות צלם אדם אשר הוא כלה והולך צלם כל-עוף והולך על-ארבע ורמש האדמה: 24 על-כן גם-האלהים נתנם לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש ברעהו: 25 אשר המירו אמתו של האלהים בשקר ויכבדו את-הבריה לעבדה תחת בראה המברך לעולמים אמן: 26 בעבור זאת נתנם האלהים לתאות בושה כי-נשיהם החליפו את-דרך ארץ בשלא כדרך ארץ: 27 וכן גם-הזכרים עזבו דרך גבר באשה ויחמו זה בזה בתאותם ויעשו תועבה זכר עם-זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם: 28 וכאשר מאסו דעת אלהים נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר-לא יעשה: 29 וירב בקרבם כל-חמס זנות ורשע בצע ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות: 30 הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים ומתהללים וחשבי און ולא שמעים בקול אבותם: 31 נבערים מדעת ובגדים אכזרים נטרי שנאה ולא רחמנים: 32 יודעים המה את-משפט אלהים כי-עשי אלה בני-מות הם ולא לבד שיעשו את-אלה כי גם-רוצים בעשיהם:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה