פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק יב

יב   ועתה הנני מעורר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תגישו את-גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית: 2 ואל-תדמו לעולם הזה כי אם-התחלפו להיות לכם לב חדש לבחן מה-הוא רצון האלהים הטוב והנחמד והשלם: 3 כי על-פי החסד הנתן לי אמר אני לכל-איש בכם לבלתי רום-לבבו למעלה מן-הראוי כי אם-יהי צנוע במחשבותיו כמדת האמונה אשר-חלק לו האלהים: 4 כי כאשר בגוף אחד יש-לנו אברים הרבה ולא כל-האברים ישמשו שמוש אחד: 5 כן אנחנו הרבים גוף אחד במשיח וכל-אחד ואחד ממנו אבר לחברו: 6 ויש-לנו מתנות שנות כחסד הנתן לנו אם-נבואה היא תהי כמדת האמונה: 7 ואם-שמוש לאיש יעסק בשמושו ואם-מורה בהוראתו: 8 ואם-מוכיח בתוכחתו הנותן יעשה בתם-לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות: 9 אהבתכם תהי בלי חנפה שנאו את-הרע ודבקו בטוב: 10 אהבו את-אחיכם מחבבים זה את-זה הקדימו איש את-רעהו לנהוג בו כבוד: 11 שקדו ואל-תעצלו התלהבו ברוח והיו עבדים לאדון: 12 שמחו בתקוה הוחילו בצרה שקדו על-התפלה: 13 התנדבו צרכי הקדושים רדפו להכניס ארחים: 14 ברכו את-רדפיכם ברכו ואל-תקללו: 15 שמחו עם-השמחים ובכו עם-הבכים: 16 לב אחד יהי לכלכם אל-תהלכו בגדלות כי אם-התנהגו עם-השפלים אל-תהיו חכמים בעיניכם: 17 אל-תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל-אדם: 18 אם-תוכלו ככל-אשר תמצא ידכם יהי לכם שלום עם-כל-אדם: 19 אל-תנקמו נקם ידידי כי אם-תנו מקום לחרון-אף כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה: 20 לכן אם-רעב שנאך האכילהו לחם ואם-צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על-ראשו: 21 אל-נא יכבשך הרע כבוש אתה את-הרע בטוב:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה